PL   |   EN

Strona projektu, wróć na

chronmyklimat.pl

Agenda Konferencji

DZIEŃ I  


Sesja otwierająca

prowadzenie Michał Niewiadomski (niezależny dziennikarz)

12:00 - 12:05

dr Wojciech Szymalski - prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju

12:05 – 12:25

Założenia aktualizacji polityki energetycznej Polski - 2050

Wojciech Krawczyk - Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Ministerstwa Klimatu i Środowiska

12:25 - 12:45

Polityka klimatyczna UE w perspektywie 2050

Tom van Ireland - Kierownik zespołu DG CLIMA.C1 - Low Carbon Solutions (I): Montreal Protocol, Clean Cooling & Heating, Digital Transition, Komisja Europejska 


Sesja główna

Jak budować gospodarkę bezpieczną i neutralną dla klimatu?

prowadzenie Michał Niewiadomski (niezależny dziennikarz)

12:45 – 14:30
- wystąpienia po 15-20 min - 

Transformacja energetyczna – trendy światowe
prof. Andrzej Szablewski - Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych 

Gospodarcze uwarunkowania polityki klimatycznej w Polsce
dr Maciej Bukowski - WiseEuropa

Kluczowe wyzwania stojące przed przemysłami energochłonnymi w nawiązaniu do polityki klimatycznej
Henryk Kaliś - Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Kierunki aktualizacji KPEiK/PEP2050 w świetle zmian geopolitycznych
oraz polityki klimatycznej i ochrony środowiska UE

Monika Morawiecka - The Regulatory Assistance Project  

14:30 - 15:00

Dyskusja w kierunku sformułowania sugestii co do niezbędnych
zmian w polityce energetycznej i KPEiK


15:00 – 15:45

Przerwa na lunch 


Sesja sektorowa

Nowa gospodarka w oparciu o politykę klimatyczną

prowadzenie dr Wojciech Szymalski - prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

15:45 - 17:25

- wystąpienia po 15-20 minut -

Efektywność energetyczna po pierwsze jako program gospodarczy
na przykładzie istniejącego i przyszłego budownictwa

dr Arkadiusz Węglarz - Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Rozwój OZE dla konkurencyjności polskich przedsiębiorców
Tobiasz Adamczewski – Forum Energii

Instrumenty wsparcia polityki energetyczno-klimatycznej
Wojciech Stańczyk - Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Przyszłość zrównoważonej mobilność w aspekcie polityki klimatycznej
Marcin Korolec

J=Jakie zmiany są pożądane w rolnictwie, aby wypełnić zobowiązania polityki klimatycznej,
w tym zdolność do pochłaniania CO2? 
Marcin Wójcik - Koalicja Żywa Ziemia 

17:25 - 18:00

Dyskusja na temat korzyści i barier, synergii sytuacji w poszczególnych branżach
w polityce energetycznej i KPEiK

18:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji 

 

DZIEŃ II


9:00 -10:00

NECP tracker dane o polityce klimatycznej

dr Wojciech Szymalski - Instytut na rzecz Ekorozwoju, a także Jakub Sokołowski - Instytut Badań Strukturalnych, Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych


Sesja samorządowa 

Jak należałoby wzmocnić pozycję samorządów w zaktualizowanej wersji
Krajowego Planu Energii i Klimatu / Polityki Energetycznej Polski do 2050

10:00 – 11:30
- wystąpienia po 15-20 min. - 

Transformacja sprawiedliwa regionów w świetle polityki klimatycznej UE
dr Agnieszka Sobol - Instytut Ochrony Środowiska PIB

Rola i znaczenie miast w transformacji energetycznej
Patrycja Płonka - Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energy Cities

Obszary pozamiejskie w realizacji polityki klimatycznej
Związek Powiatów Polskich (tbc)

11:00 – 11:30

Dyskusja na temat praktycznej roli samorządów w działaniach
na rzecz ambitnej polityki klimatycznej


11:30 -12:00

przerwa


Sesja społeczna

Energia dla klimatu od społeczeństwa obywatelskiego

12:00 – 12:50
- wystąpienia po 15-20 min. - 

Rola obywatelskich wspólnot energetycznych
Zuzanna Sasiak - Polska Zielona Sieć

Wymagania młodych ludzi co do zaangażowania się państwa, przedsiębiorców,
obywateli w działania na rzecz ochrony ich prawa do życia w bezpiecznym klimacie

Dominika Lasota – aktywistka klimatyczna

Świadomość istniejących zagrożeń i możliwych rozwiązań w społeczeństwie,
aby uzyskać przyzwolenie na progresywną politykę klimatyczną

prof. Zbigniew Karaczun - Koalicja Klimatyczna

12:50 – 13:20

Dyskusja na społeczeństwa obywatelskiego w działaniach na rzecz ambitnej polityki klimatycznej

13:20 – 13:40

Wystąpienie podsumowujące konferencję jak efekt wystąpienie prelegentów i wyników dyskusji w poszczególnych sesjach
dr Andrzej Kassenberg - Instytut na rzecz Ekorozwoju  

13:40 - 14:30

Zakończenie konferencji wraz z obiadem

Stworzone przez allblue.pl