PL   |   EN

Ludzie i przyroda w centrum naszej polityki

Ludzie i przyroda w centrum naszej polityki
źródło : pixabay.com
Czas na powstrzymanie kryzysu klimatycznego szybko się kończy. Mieszkańcy Europy i społeczności na całym świecie coraz dotkliwiej odczuwają skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, fale upałów, powodzie i pożary lasów. Tymczasem utrata ekosystemów i bioróżnorodności postępuje w błyskawicznym tempie, zagrażając naszym źródłom utrzymania i jeszcze bardziej potęgując skutki kryzysu klimatycznego. Co więcej, zmagamy się z długotrwałymi skutkami pandemii COVID-19, wojną na naszych granicach i kryzysem związanym z kosztami życia spowodowanym naszym uzależnieniem od paliw kopalnych. W tych trudnych czasach wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku dają szansę na sformułowanie spójnej reakcji oraz dają ludziom nadzieję na bezpieczniejszą, bardziej sprawiedliwą przyszłość.

Dzięki odpowiednim działaniom, przywódcy polityczni mogą poprawić dobrobyt i bezpieczeństwo ludzi na całym świecie oraz zwiększyć autonomię i odporność Europy.

W 2019 r. wybory do Parlamentu Europejskiego zapoczątkowały Europejski Zielony Ład – znaczący krok w kierunku rozwiązania podwójnego kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. przywódcy polityczni muszą kontynuować tę wizję i zapewnić, że wszystkie sektory i systemy w końcu staną się częścią transformacji.  

W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska musi nadać priorytet gruntownej przebudowie swojej gospodarki, aby szybciej uniezależnić się od paliw kopalnych i w pełni wykorzystać korzyści dostarczane przez zdrowe ekosystemy. Obejmuje to rozwiązanie problemów nierówności i zapewnienie, że najbardziej narażone społeczności i małe przedsiębiorstwa nie będą ponosić największych obciążeń związanych z działaniami na rzecz klimatu i przyrody. Zrównoważony styl życia musi być łatwy, przystępny cenowo i atrakcyjny dla każdego.

Przywódcy muszą położyć kres lekkomyślnym wezwaniom do „wstrzymania” dalszych działań na rzecz środowiska i promowaniu deregulacji, niezależnie od tego, czy chodzi o przyrodę, czy o klimat. Takie działania zagrażają bezpieczeństwu i dobrobytowi ludzi, a także są niewłaściwe, ponieważ dotychczasowe globalne wysiłki są zdecydowanie niewystarczające i nadal jesteśmy daleko od wypełnienia międzynarodowych zobowiązań dotyczących utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C oraz zatrzymania i odwrócenia utraty przyrody.

WWF PODKREŚLA TRZY KLUCZOWE OBSZARY, KTÓRE MUSZĄ ZNALEŹĆ SIĘ W CENTRUM PRIORYTETÓW POLITYCZNYCH UE NA NADCHODZĄCE LATA, W TROSCE O DOBROBYT LUDZI I WALKĘ Z KRYZYSEM KLIMATYCZNYM I BIORÓŻNORODNOŚCI.

1. Koniec uzależnienia od paliw kopalnych

WWF prosi, aby wszyscy przywódcy i partie polityczne podkreślili, w jaki sposób ich propozycje zagwarantują, że UE szybko zakończy swoją zależność od paliw kopalnych i zbuduje przyszłość, w której energia odnawialna będzie przystępna cenowo dla wszystkich – aby zapewnić naszym gospodarkom odporność na kryzysy energetyczne, pomóc powstrzymać niekontrolowane zmiany klimatu i stworzyć zdrowsze środowisko. Takie propozycje muszą również jasno określać, w jaki sposób potrzeby pracowników i społeczności zostaną w pełni spełnione podczas ogromnych zmian, jakie pociągnie za sobą transformacja.

Jako priorytet, UE musi wyznaczyć zamiar osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r., aby utrzymać cel 1,5°C w zasięgu ręki i przestrzegać porozumienia klimatycznego z Paryża, w celu uniknięcia najgorszego kryzysu klimatycznego.

Aby położyć kres uzależnieniu od paliw kopalnych, UE musi również:

  • Wyznaczyć cel zmniejszenia o połowę zużycia energii w UE i osiągnięcia 100% systemu energii odnawialnej do 2040 r., w oparciu o dobrze zaplanowane, bezpieczne dla przyrody rozmieszczenie energii słonecznej i wiatrowej na lądzie i na morzu.
  • Wyznaczyć docelowe daty zakończenia korzystania z węgla, gazu i ropy naftowej, w tej kolejności, przy jednoczesnej pomocy najbardziej narażonym gospodarstwom domowym w dostępie do czystej i przystępnej cenowo energii.
  • Ograniczyć nadmierny wpływ przemysłu paliw kopalnych poprzez opodatkowanie nadzwyczajnych zysków z paliw kopalnych, zakazanie korzystania z reklam i sponsoringu oraz wprowadzenie ściślejszej kontroli publicznej i proaktywnej polityki przejrzystości.

2. Nadanie priorytetu przyrodzie dla naszego bezpieczeństwa i odporności

WWF prosi, aby wszystkie partie polityczne i przywódcy wskazali, w jaki sposób ich propozycje wykorzystają korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe zapewniane przez zdrowe ekosystemy na lądzie i w oceanie, które są niezbędne dla utrzymania ludzi, spowolnienia i dostosowania się do zmian klimatu oraz zapewnienia naszego bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego.

UE powinna pilnie udoskonalić system żywnościowy, który aktualnie szkodzi naszemu zdrowiu, środowisku, a także wielu rolnikom, i sprawić, że zrównoważona żywność będzie dostępna dla wszystkich.

Unijna polityka powinna sprzyjać tworzeniu zrównoważonych środowisk żywnościowych, a także wyznaczać oparte na nauce cele ilościowe dla dużych producentów żywności, firm cateringowych i sprzedawców detalicznych w zakresie pozyskiwania, reklamy, promocji i sprzedaży zrównoważonej i zdrowej żywności. Cele te powinny być spójne z zmianą przeznaczenia dotacji na produkcję rolną i realizacją innych zobowiązań Strategii Od pola do stołu.

Aby wzmocnić swoją odporność, UE musi również:

  • Podwoić unijne i krajowe inwestycje w przyrodę do co najmniej 50 mld euro rocznie, w tym poprzez ustanowienie nowego funduszu UE na rzecz działań związanych z odbudową przyrody podejmowanych przez rolników, leśników, właścicieli gruntów, rybaków i społeczności nadbrzeżne oraz zapewnienie, że rządy krajowe zwiększą udział produktu krajowego brutto inwestowanego w przyrodę.
  • Przyjąć i wdrożyć nowe ramy adaptacji do zmian klimatu, które nadadzą priorytet rozwiązaniom opartym na przyrodzie aby chronić Europejczyków przed zagrożeniami klimatycznymi, takimi jak bardziej intensywne i częstsze susze, fale upałów, powodzie i pożary. Dzięki lepszej ochronie, odbudowie i zarządzaniu przyrodą możemy obniżyć rosnące temperatury, zatrzymywać więcej wody oraz zwiększyć odporność upraw i obfitość ryb, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i magazynowaniu większej ilości węgla.
  • Wzmocnić unijną Strategię na rzecz bioróżnorodności, zgodnie z Globalnymi ramami różnorodności biologicznej ONZ, w tym poprzez zapewnienie, że wszystkie państwa członkowskie UE przyjmą i wdrożą ambitne krajowe strategie i plany działania na rzecz bioróżnorodności oraz poprzez co najmniej podwojenie międzynarodowego wsparcia finansowego przez UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r.

3. Sprawiedliwa i słuszna transformacja

WWF prosi, aby wszystkie partie polityczne i przywódcy wskazali, w jaki sposób ich propozycje pomogą Europejczykom poradzić sobie z szybką transformacją społeczno-gospodarczą, która stoi obecnie przed nami z powodu kryzysu klimatycznego, energetycznego i bioróżnorodności. Powinny one w szczególności uwzględniać najbardziej narażone gospodarstwa domowe, skupiając się na zwalczaniu nierówności oraz zakończeniu rozdawnictwa dla dużych sprawców zanieczyszczeń.

UE musi w pierwszej kolejności przemodelować swoją gospodarkę, przyjmując i wdrażając środki prawne przekierowujące wszystkie krajowe i unijne dopłaty do paliw kopalnych i innych szkodliwych dla środowiska działań na działania wspierające transformację ekologiczną.

Aby wzmocnić swoją odporność, UE musi również:

  • Zlecić finansowane przez UE na dużą skalę łatwo dostępnych programów czystej energii i oszczędzania energii dla obywateli, które wspierają gruntowną renowację budynków, zapewniając dostęp do czystej, odnawialnej energii, inwestycje w publiczne i współdzielone opcje transportu, jazdę na rowerze i chodzenie pieszo oraz powiązaną infrastrukturę, a także przekwalifikowanie i szkolenia, tak aby wszyscy Europejczycy mogli czerpać korzyści z zielonej transformacji i znaleźć pracę w czystych gałęziach przemysłu w przyszłości.
  • Wprowadzić reformy wspierające większy udział obywateli w rozwoju polityki i większą przejrzystość polityczną na szczeblu unijnym i krajowym. Unia Europejska musi zapewnić wszystkim obywatelom Europy równy dostęp do informacji i sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjmując nadrzędną strategię UE, która będzie wzmacniać i chronić społeczeństwo obywatelskie oraz promować formy demokracji deliberatywnej, takie jak wykorzystanie zgromadzeń obywatelskich.
  • Stworzyć jasne ramy finansowania transformacji dla ekologicznego finansowania prywatnego, zapewniając, że prywatne instytucje finansowe zwiększą wsparcie dla ekologicznej transformacji przedsiębiorstw i zaprzestaną finansowania szkodliwych działań i greenwashingu.

źródło: WWF

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl