PL   |   EN

Rekomendacje dla wsparcia społeczności energetycznych w regionie CEE - prawo unijne i dostep do sieci

Rekomendacje dla wsparcia społeczności energetycznych w regionie CEE - prawo unijne i dostep do sieci
W ramach projektu EUKI "Implementing the European Green Deal in Central and Eastern Europe" , warsztaty zatytułowane "Regional workshop on climate-neutral business initiatives in the context of the Fit for 55 package, with special regard to community energy". Ta lista rekomendacji opiera się na doświadczeniach uczestników warsztatów.

W ramach projektu EUKI "Implementing the European Green Deal in Central and Eastern Europe" , warsztaty zatytułowane "Regional workshop on climate-neutral business initiatives in the context of the Fit for 55 package, with special regard to community energy" zostały współorganizowane przez National Society of Conservationists - Friends of the Earth Hungary (NSC-FoE Hungary), Climate Action Network (CAN) Europe oraz Centre for Transport and Energy (CDE) Czechia. Warsztaty zgromadziły różnych interesariuszy zaangażowanych w energetykę komunalną, w tym konsultantów, organizacje pozarządowe, gminy i biznes. Więcej o warsztatach TUTAJ (po angielsku).

Ta lista rekomendacji opiera się na doświadczeniach uczestników warsztatów, dlatego lista nie jest wyczerpująca, ale daje przegląd na temat wyzwań i potrzeb związanych z energetyką społecznościową w Europie Środkowej i Wschodniej.

Transpozycja prawodawstwa UE

Poprzez pakiet Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, przyjęty w 2019 r., UE wprowadziła do swojego prawodawstwa pojęcie wspólnot energetycznych, zwłaszcza jako obywatelskie wspólnoty energetyczne i wspólnoty energii odnawialnej. Do 2021 roku państwa członkowskie powinny były dokonać transpozycji przepisów dotyczących wspólnot energetycznych z dwóch odpowiednich dyrektyw unijnych. Proces ten nie został jeszcze zakończony, można go śledzić za pomocą Transposition Tracker na stronie REScoop.EU.

- Proces transpozycji powinien być przejrzysty i iteracyjny, ponieważ rynek energii jest nowym obszarem dla konsumentów, konsumenci są nowymi graczami na rynku energii, a wspólnota energetyczna jest nową formą organizacyjną w regionie CEE.
- Przewidywalne otoczenie prawne jest kluczowe dla wspólnot energetycznych z dwóch powodów: Podejmowanie decyzji przez społeczność jest czasochłonne, ale buduje zaufanie wśród członków; Zwiększa zaufanie społeczności do decydentów.
- Umozliwienie testowania narzędzi prawnych jest dobrym środkiem do sprawdzania nowych regulacji na rzecz lokalnego dzielenia się energią w praktyce. Pilotażowe projekty energetyczne społeczności lokalnych potrzebują takiego zestawu, aby przetestować nowe zasady wydawania pozwoleń, działania, udostępniania danych, zawierania umów, prowadzenia księgowości itp. Jednak tymczasowe wyłączenie spółdzielni z regulacji powinno być potrzebne nie tylko w odniesieniu do przepisów technicznych, ale także prawa gospodarczego, zwłaszcza w zakresie zasad rejestracji, funkcjonowania lub opodatkowania.
- Prawidłowa transpozycja definicji wspólnot energetycznych ma zasadnicze znaczenie i nie może ograniczać się do zwykłego kopiowania języka RED II. Definicje te powinny koncentrować się na zasadach członkostwa, skutecznej kontroli, ale nie powinny być ograniczające w odniesieniu do działań, form prawnych czy działalności terytorialnej. Wspólnoty powinny mieć możliwość wyboru spośród wielu form prawnych najbardziej odpowiednich dla ich sytuacji.
- Słowo "spółdzielnia" ma w regionie Europy Środkowo-Wschodniej inną konotację. Jest ono podejrzane dla obywateli, a nawet ustawodawców, ze względu na jego historyczne dziedzictwo (niedemokratyczna, nieobowiązkowa organizacja spółdzielni w drugiej połowie XX wieku), a ogólne regulacje dotyczące spółdzieni są często zbyt restrykcyjne (np. na Węgrzech nie można publicznie rekrutować członków). Zasadne byłoby stworzenie przez państwa członkowskie szczegółowych przepisów dotyczących spółdzielni energetycznych, co również przyczyniłoby się do przywrócenia zaufania do spółdzielczości.
- Potrzebne są szczegółowe zasady i rozporządzenia wykonawcze. Bez tego nie można tworzyć modeli biznesowych i planów. Umozliwienie testowania narzędzi jest dobrym środkiem do sprawdzenia przyszłych opcji dotyczących umów, pomiarów, udostępniania danych, rozliczeń itp. 

Dostęp do sieci

- Usprawnienie sieci - ograniczony dostęp do sieci stanowi ogromną barierę dla społeczności energetycznych. Integracja większej ilości energii odnawialnej wymaga inwestycji w celu zwiększenia elastyczności sieci elektrycznej. Powinny one być wspierane ze środków publicznych, tak jak na Węgrzech z Funduszu Modernizacyjnego.
- Szybka zielona ścieżka dla wspólnot energii odnawialnej - wspólnoty energetyczne ze wspólnym procesem decyzyjnym i mniejszą zdolnością do podejmowania ryzyka nie mogą konkurować z prywatnymi firmami, dlatego powinny być traktowane priorytetowo w aukcjach, np. w dedykowanych zaproszeniach, jak w Irlandii.  
- Taryfy sieciowe powinny zachęcać do lokalnego dzielenia się energią, w oparciu o analizę kosztów i korzyści energii rozproszonej. Takich analiz wciąż brakuje w krajach CEE, jest to ważne i pilne zadanie krajowych władz energetycznych wymagane przez RED II.
- Jasne zasady relacji wspólnot energetycznych z OSD są kluczowe dla stworzenia odpowiedniego dostępu do sieci i związanych z nią usług. RED II stanowi, że ramy prawne zapewniają, że odpowiedni operator systemu dystrybucyjnego współpracuje ze wspólnotami energii odnawialnej w celu ułatwienia współdzielenia energii.

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl