PL   |   EN

Wspólne oświadczenie Klima-Allianz Deutschland Germanwatch, WWF Niemcy i CAN Europe dotyczące "Kryteriów skutecznego i sprawiedliwego społecznie EU ETS 2 - Ocena wniosku Komisji Europejskiej w sprawie EU ETS 2"

Wspólne oświadczenie Klima-Allianz Deutschland Germanwatch, WWF Niemcy i CAN Europe dotyczące Kryteriów skutecznego i sprawiedliwego społecznie EU ETS 2 - Ocena wniosku Komisji Europejskiej w sprawie EU ETS 2
źródło : Fotolia
W lipcu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) w ramach pakietu Fit For 55. Wniosek obejmował ustanowienie nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do spalania paliw kopalnych w sektorach transportu drogowego i budownictwa.

Aby lepiej zrozumieć potencjalne skutki takiego systemu, Klima-Allianz Deutschland, Germanwatch, WWF Germany i CAN Europe zleciły przeprowadzenie badania mającego na celu ocenę wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego określenia możliwości i wyzwań w odniesieniu do rozszerzenia cen emisji dwutlenku węgla w sposób zaproponowany przez Komisję i oszacowania możliwych skutków dystrybucyjnych w państwach członkowskich i gospodarstwach domowych.

Badanie miało na celu lepsze zrozumienie wniosku Komisji, wsparcie pozycji naszych organizacji oraz przyczynienie się do toczącej się debaty na temat osiągnięcia sprawiedliwej społecznie transformacji w Europie zgodnie z celami porozumienia paryskiego.

Realizatorzy badania: Klima-Allianz Deutschland Germanwatch, WWF Germany i CAN Europe wzywają decydentów do uwzględnienia następujących kwestii:

Pogłębiający się kryzys klimatyczny wymaga od wszystkich krajów przyspieszenia działań w dziedzinie klimatu w perspektywie krótkoterminowej. Europa jako bogata gospodarka i główny historyczny emitent, ponosi szczególną odpowiedzialność za przedstawienie ponadprzeciętnego wkładu w osiągnięcie celu Porozumienia Paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C.  Zmiany legislacyjne w ramach pakietu "Fit For 55" stanowią dla UE wyjątkową okazję do wzmocnienia ambicji klimatycznych i znacznie wykraczają poza cel w zakresie emisji netto na poziomie -55 % na 2030 r.

Chociaż popieramy wzmocnienie ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla i stosowanie zasady "zanieczyszczający płaci", podtrzymujemy poważne obawy dotyczące obecnego wniosku Komisji dotyczącego nowego systemu handlu emisjami w transporcie drogowym i budownictwie (ETS2). W związku z tym wzywamy decydentów do zapewnienia szeregu odpowiednich zabezpieczeń środowiskowych i społecznych, które należy utrzymać, jeśli ETS2 posunie się naprzód:

  • Zasada "zanieczyszczający płaci" musi zostać pilnie wdrożona i pozostać wiodącą zasadą polityki klimatycznej UE. Luki prawne i wyjątki dla dużych emitentów, takie jak bezpłatne przekazywanie pozwoleń na zanieczyszczenia przemysłowi, powinny zostać jak najszybciej usunięte.
  • Należy zagwarantować korzyści dla środowiska wynikające z nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
  • Nowy ETS2 nie może być jedyną siłą napędową dekarbonizacji w poszczególnych sektorach, ale musi być osadzony w szerokiej kombinacji polityk i wspierany przez silne cele wiążące na szczeblu krajowym.
  • Odpowiednie, terminowe wsparcie i inwestycje powinny utorować drogę do ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, aby zapewnić powszechną dostępność przystępnych cenowo rozwiązań alternatywnych, zanim ceny zaczną rosnąć do znacznego poziomu.
  • 100 % dochodów z ETS2 powinno być przeznaczone na wspieranie działań w dziedzinie klimatu, w tym zarówno inwestycji, jak i rekompensat. Należy zidentyfikować grupy szczególnie wrażliwe, a ich wsparciu nadać priorytet w całej Europie. Wsparcie powinno również priorytetowo traktować długoterminowe rozwiązania napędzające zmiany strukturalne w kierunku systemów energii odnawialnej w 100 %.
  • Należy zadbać o to, by we wszystkich państwach członkowskich istniało silne zarządzanie, tak aby inwestycje i systemy rekompensat zapewniały odpowiednie wsparcie dla biedniejszych gospodarstw domowych.
  • Zapewnienie przejrzystości i udziału zainteresowanych grup i społeczeństwa obywatelskiego – tworzenie i komunikowanie pozytywnej wizji transformacji sektorów budynków i transportu.
  • Należy przewidzieć mechanizmy kontrolne w celu zapewnienia, że cena CO2 w ETS2 jest skuteczna i nie jest nadmierna.

 

 

 

Stworzone przez allblue.pl