PL   |   EN

Agenda weimarska na rzecz silnej i geopolitycznej Unii Europejskiej

Agenda weimarska na rzecz silnej i geopolitycznej Unii Europejskiej
źródło : pixabay.com
Nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Żyjemy w epoce systemowej rywalizacji, w której niektóre reżimy autokratyczne dążą do podważenia i zniszczenia porządku międzynarodowego opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych - piszą Ministrowie Spraw Zagranicznych Francji, Niemiec i Polski.

Rosja prowadzi bezprawną wojnę najeźdźczą przeciwko jednemu z naszych sąsiadów, otwarcie odrzuca i czynnie podważa europejską architekturę bezpieczeństwa oraz zaczęła organizować agresywne, hybrydowe operacje skierowane przeciwko naszym państwom. Jako Europejczycy musimy być solidarni oraz chronić nasze interesy, wartości i zasady, na których opierają się prawo międzynarodowe, prawa człowieka i pokój.

Unia Europejska musi stać się prawdziwym geopolitycznym graczem i gwarantem bezpieczeństwa zdolnym do odpowiedniego reagowania na dzisiejsze wyzwania bezpieczeństwa oraz do wzmacniania porządku międzynarodowego. My, Ministrowie Spraw Zagranicznych Francji, Niemiec i Polski pragniemy podkreślić naszą determinację w promowaniu ambitnej agendy dla Europy. Naszym celem jest wzmocnienie europejskiej suwerenności i odporności.

Z tego powodu przyjęliśmy niniejszą „Agendę weimarską na rzecz silnej i geopolitycznej UE”. Odzwierciedla ona nasze priorytety związane ze zbliżającą się nową europejską kadencją w dziedzinie zewnętrznych działań UE. Mamy nadzieję nadać rozmach naszym kolejnym strategicznym dyskusjom na temat globalnej przyszłości Unii.

Poprawa bezpieczeństwa i obronności Europy

 • Ponownie podkreślamy wagę silniejszej i sprawniejszej obronności europejskiej, która pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo globalne i transatlantyckie oraz charakteryzuje się komplementarnością i interoperacyjnością w stosunku do działań NATO. W tym kontekście podkreślamy znaczenie silnego europejskiego filaru w ramach NATO dla utrzymania i wzmocnienia naszego zbiorowego, sojuszniczego potencjału obronnego. Poniższe elementy uznajemy za kluczowe pod względem wzmacniania bezpieczeństwa i obronności Europy:

Zwiększanie europejskich zasobów: Zamierzamy wydawać minimum 2% PKB na obronność. Na szczeblu europejskim z niecierpliwością oczekujemy raportu, który zostanie przedstawiony na czerwcowej Radzie Europejskiej i przedstawi wszystkie opcje pozyskiwania środków. Nasze środki musimy wykorzystywać w sposób strategiczny – w celu zapewnienia sił i zdolności niezbędnych do zbiorowej obrony.

Aby pójść naprzód, musimy wypełnić luki w europejskich zdolnościach: Największe potrzeby w ramach zwiększania potencjału Europy można zidentyfikować w takich obszarach jak strefy obrony powietrznej, lądowe zdolności bojowe, wysoce precyzyjne systemy uderzeniowe, drony, zdolności dowodzenia i kontroli, mobilność i logistyka, zapasy amunicji, a także inwestowanie w nowe technologie w celu zachowania przewagi technologicznej.

Rozwój przemysłowy: Nadanie priorytetu polityce dotyczącej przemysłu obronnego dzięki wzmożeniu koordynacji i normalizacji, zwiększenie zdolności produkcyjnych, długoterminowe umowy na dostawy, odpowiednie wsparcie dla Europejskiego Funduszu Obrony i Programu na rzecz europejskiego przemysłu obronnego, a także wypełnienie luk w finansowaniu między fazą badań i rozwoju rozwiązań prototypowych a ich wprowadzeniem do obrotu przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że wysiłki te będą prowadziły do rozbudowy bazy produkcyjnej w całej UE i przyniosą korzyści dla sektorów gospodarki w Europie, w tym MŚP oraz spółek o średnim poziomie kapitalizacji. Poprawa dostępu europejskiego przemysłu obronnego do publicznego i prywatnego finansowania.

Wspólne rozwijanie zdolności i udzielanie zamówień w Europie: Niższe koszty i większa interoperacyjność dzięki większej liczbie umów ramowych, dodatkowym porozumieniom w zakresie wspólnych zamówień oraz wspólnej certyfikacji. Udzielanie wieloletnich gwarancji zakupów przez rządy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo planowania i zachętę do zwiększania produkcji.

Większa skuteczność w zarządzaniu kryzysowym: Musimy zapewnić większą skuteczność naszej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w tym w ramach procesu decyzyjnego, oraz operacyjną gotowość unijnej zdolności szybkiego rozmieszczania do 2025 r.

 • Przeciwdziałanie manipulacji informacjami oraz ingerencji w informacje przez podmioty zagraniczne, a także – w nawiązaniu do oświadczenia ministrów ds. europejskich Francji, Niemiec i Polski oraz innych państw członkowskich z 21 maja 2024 r. – rozwój odporności i działań na rzecz dalszej koordynacji oraz aktywnego reagowania w ramach UE, w szczególności w celu zapewnienia szybszych i skuteczniejszych działań ze strony platform internetowych w zakresie zwalczania kampanii dezinformacyjnych, a także poprzez promowanie inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego rozwijających umiejętność korzystania z mediów i odporność medialną w krajach trzecich. Planujemy stworzenie wspólnego funduszu na potrzeby finansowania projektów dotyczących odporności medialnej za granicą.
 • Zapewnienie długoterminowego zaangażowania Europy na rzecz Ukrainy w dziedzinie wojskowości, gospodarki i dyplomacji w oparciu o planowane porozumienie między UE a Ukrainą w zakresie bezpieczeństwa oraz działania grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy (Ramstein) i innych forów, m.in. paryskiej konferencji w sprawie Ukrainy z 26 lutego. Wspieranie Ukrainy oznacza wzmacnianie naszego własnego europejskiego bezpieczeństwa oraz promowanie naszych interesów geopolitycznych. Pozostajemy zjednoczeni w zapewnianiu Ukrainie wparcia wojskowego tak długo, jak będzie ono potrzebne. Będziemy współpracować między sobą oraz z Ukrainą w związku z czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej, szczytem NATO w Waszyngtonie oraz lipcowym spotkaniem Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Blenheim. Nasze spotkanie Trójkąta Weimarskiego z Ukrainą oraz konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy w Berlinie w czerwcu będą właściwymi krokami w tym kierunku. Ponadto kraje Trójkąta Weimarskiego planują podjęcie w imieniu Ukrainy wspólnych działań dyplomatycznych skierowane do partnerów międzynarodowych.
 • Zapewnienie pomyślnego procesu rozszerzenia o Ukrainę i Mołdawię, który przyczyni się do umocnienia stabilności i bezpieczeństwa Europy. Wymaga to procesu akcesyjnego opartego na zasługach oraz silnego wsparcia dla działań Ukrainy i Mołdawii mających na celu poczynienie postępów we wdrażaniu reform oraz spełnienie kryteriów niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych do UE przed końcem prezydencji Belgii w Radzie, a następnie otwarcie klastra rozdziałów negocjacyjnych „Kwestie podstawowe” z oboma krajami. Wszystkie te działania będą uzupełnione w ramach procesu berlińskiego na rzecz Bałkanów Zachodnich.
 • Zobowiązujemy się wspierać sektor bezpieczeństwa i obrony w Mołdawii oraz jego odporność na ingerencję zagraniczną, a także wspierać Mołdawię w walce z rosyjską ofensywą hybrydową oraz w kontynuowaniu koniecznych reform, w szczególności w oparciu o spotkanie dotyczące bezpieczeństwa Mołdawii, jakie odbyło się w Paryżu w dniu 17 maja. Państwa Trójkąta Weimarskiego pomogą też w pozyskaniu dostępnych funduszy europejskich na rzecz lokalnych inicjatyw dotyczących pomocy rozwojowej, promocji UE oraz walki z dezinformacją i kontrnarracjami.
 • Wspieranie odbudowy, rekonstrukcji i modernizacji Ukrainy. Trójkąt Weimarski będzie dążyć do określenia ewentualnych wspólnych projektów na rzecz Ukrainy. Jednym z potencjalnych obszarów wspólnych działań może być wzmacnianie zdolności administracyjnych Ukrainy (wymiana kadr, programy szkoleniowe, przekazywanie wiedzy specjalistycznej). Działania te powinny wspierać efektywność odbudowy oraz podtrzymać dynamikę procesu akcesyjnego, jednocześnie pomagając Trójkątowi Weimarskiemu lepiej zrozumieć potrzeby Ukrainy.

Poprawa spójności działań zewnętrznych UE: Unia przemawiająca jednym głosem i działająca jako jedność

Przygotowując się do kolejnego cyklu europejskiego, musimy zwiększyć skuteczność działań zewnętrznych. Oczekujemy powołania silnego zespołu przywódczego w Komisji Europejskiej oraz w osobie Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego Komisji i Przewodniczącego Rady Europejskiej po wyborach europejskich w celu dalszego wzmacniania spójności między ESDZ, Komisją i Sekretariatem Rady oraz z należytym uwzględnieniem różnorodności geograficznej i demograficznej Unii i jej państw członkowskich. Instytucje UE i państwa członkowskie powinny przyjąć podejście „Team Europe”, aby zapewnić spójność działań i informacji. Jest to tym bardziej konieczne, że w ciągu najbliższych kilku lat od Unii oczekuje się ułatwienia rozwoju europejskiego sektora bezpieczeństwa i obrony. Będziemy ściśle koordynować wymogi instytucjonalne w celu wspierania tych działań. Podobnie uważamy, że kolejny program Komisji dotyczący bezpieczeństwa i odporności gospodarczej ma kluczowe znaczenie dla budowy suwerennej i konkurencyjnej Unii.

Planujemy także:

 • przeanalizować pomysł utworzenia zintegrowanego zespołu ESDZ i Komisji ds. sankcji działającego jako pojedynczy unijny punkt kontaktowy ds. sankcji – w celu wspólnej analizy zarówno wpływu sankcji, jak i sposobów ich obchodzenia, a także jako usługodawcy dla państw członkowskich przy proponowaniu podmiotów objętych sankcjami lub sankcji sektorowych. Taki zintegrowany zespół przyczyniłby się do silniejszej polityki sankcyjnej, zgodnie z naszymi celami Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB);
 • zbadać możliwości wzmocnienia roli Wysokiego Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego Komisji w celu zapewnienia spójności i skuteczności działań zewnętrznych. Powinien on również zwiększać oddziaływanie strategii Global Gateway jako narzędzia geopolitycznego. Wzmocnienie to powinno także umożliwić spójniejsze i bardziej strategiczne wykorzystanie zewnętrznych instrumentów finansowych UE;
 • wprowadzić w życie „proces refleksji weimarskiej” na temat stosunków zewnętrznych w celu rozpoczęcia dyskusji nad bardziej długoterminowymi reformami, w tym nad usprawnianiem procesu decyzyjnego w ramach WPZiB w rozszerzonej Unii oraz nad ściślejszym powiązaniem polityki i środków w działaniach zewnętrznych. Proces refleksji mógłby również przyczynić się do przeglądu globalnej strategii UE z 2016 r. w świetle zmienionego otoczenia geopolitycznego. Jednym z elementów mogłaby być grupa mieszana złożona z (byłych) urzędników służby cywilnej wysokiego szczebla i renomowanych ekspertów;
 • wypracować podejście „zintegrowane bezpieczeństwo dla UE”: Ponieważ zagrożenia hybrydowe, cyberbezpieczeństwa i terrorystyczne, zagraniczne manipulacje informacjami i ingerencje w informacje, a także korupcja i transgraniczna przestępczość zorganizowana mają wpływ na działania zewnętrzne i politykę wewnętrzną, zobowiązujemy się do lepszego odzwierciedlenia związku między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym w naszych działaniach zewnętrznych.

Rozszerzanie globalnego zasięgu: kolejne kroki oraz wsparcie dla globalnych dóbr publicznych

 • Działania na rzecz klimatu: Musimy kontynuować wzmacnianie europejskiego bezpieczeństwa i dobrobytu, również poprzez przekształcanie UE w ostoję zielonych innowacji i inwestycji, wycofywanie się z unijnej zależności od rosyjskich paliw kopalnych, wzmacnianie naszej odporności na skutki zmian klimatu oraz zapewnienie utrzymania globalnej pozycji w odniesieniu do ambitnej, realnej, sprawiedliwej, uczciwej i inkluzywnej polityki klimatycznej zgodnej z celem 1,5°C.
 • Wprowadzimy „Zielony Trójkąt Weimarski” w celu wspierania stron trzecich we wdrażaniu decyzji pierwszego Przeglądu globalnego, w tym w odpowiedzi na wezwanie do sprawiedliwego i uporządkowanego odchodzenia od paliw kopalnych, potrojenia mocy energii odnawialnej oraz podwojenia średniej rocznej poprawy efektywności energetycznej na całym świecie do 2030 r. W ramach tych działań nadamy priorytet konkretnym i terminowym krokom w kierunku przyspieszenia procesu wygaszania wytwarzania energii elektrycznej z węgla o nieobniżonej emisji w systemach energetycznych tych krajów zgodnie z ich ścieżkami neutralności emisyjnej.
 • W ramach „Zielonego Trójkąta Weimarskiego” zamierzamy zachęcać wszystkie Strony do przedstawienia ich wkładów, ustalonych na poziomie krajowym, które przedstawią postępy i ostateczne ambicje, wraz z ogólnogospodarczymi celami redukcji bezwzględnych wielkości emisji obejmującymi wszystkie gazy cieplarniane, sektory i kategorie, zgodnie z celem 1,5° i strategiami długoterminowymi.
 • Wdrażanie partnerstw globalnych: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) powinna odgrywać rolę koordynatora dla całej UE-27, organizując strategiczne działania skierowane wobec krajów unikających zajmowania stanowiska oraz kontynuując prace nad planem działań UE dotyczącym geopolitycznych konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla krajów trzecich jako podstawą dla dalszego zaangażowania. Wzmacnianie globalnych partnerstw Unii będzie wymagało bardziej strategicznego i bardziej spójnego wykorzystania naszych instrumentów polityki zewnętrznej, zgodnie z celami strategii Global Gateway, dzięki czemu będziemy w stanie przedstawić „lepszą ofertę” i zagwarantować realizację naszych celów w zakresie zmniejszania ryzyka. Utrzymując zaangażowanie w realizację priorytetów rozwojowych naszych partnerów, będziemy dążyć do wykorzystania naszych partnerstw w celu zwiększania bezpieczeństwa i odporności gospodarczej Unii Europejskiej, w szczególności poprzez dywersyfikację naszych łańcuchów dostaw.
 • Skuteczniejsza komunikacja strategiczna UE: zaangażowanie Unii w państwach trzecich ma już znaczący i zróżnicowany charakter. Unia musi jednak skuteczniej zbierać plony tego, co zasiała, poprawiając ogólny sposób informowania o swoim zaangażowaniu w państwach trzecich oraz jego eksponowanie, począwszy od inicjatyw Global Gateway po środki pomocowe w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. Jednocześnie Unia musi również skuteczniej wyjaśniać państwom trzecim inicjatywy polityki wewnętrznej, które mogą wywierać na takie państwa niekorzystny wpływ.
 • Wspólna dyplomacja: Przywrócenie skutecznej praktyki polegającej na prowadzeniu przez jednego lub kilku ministrów spraw zagranicznych konkretnych misji dyplomatycznych, reprezentując Unię jako całość, w duchu skuteczniejszego podziału obciążeń, lecz w ścisłej koordynacji z UE-27.

źródło: www.auswaertiges-amt.de

Tagi

Stworzone przez allblue.pl