PL   |   EN

Zielone Zasady dla projektów finansowanych przez UE

Zielone Zasady dla projektów finansowanych przez UE
Znaczne kwoty środków UE są przeznaczane na wspieranie inwestycji publicznych i szerokiego wachlarza projektów za pośrednictwem Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Życia oraz Funduszu Odbudowy i Odporności.

Jako podmiot finansujący UE ma obowiązek dopilnować, aby wydatkowane środki zostały przeznaczone na określony cel. Odpowiednio zainwestowane środki unijne w ramach tych programów mogłyby zbudować nową kulturę zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do realizacji europejskiego celu, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji najpóźniej do 2050 roku.

Ten zestaw zaleceń może pomóc w budowaniu silniejszego zaufania między organizacjami wdrażającymi projekty a szerszą społecznością, jednocześnie zwiększając zaufanie do instytucji UE. Biorąc pod uwagę liczne przykłady nadużyć, ważne jest przedstawienie pozytywnych pomysłów na to, jak projekty finansowane przez UE w krajach Europy Środkowej i Wschodniej mogą odnieść sukces.

Znaczne kwoty zasobów Unii Europejskiej (UE) są przeznaczane na wspieranie inwestycji publicznych i szerokiego zakresu projektów w ramach inwestycji publicznych i szerokiej gamy projektów za pośrednictwem Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Life oraz Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jako fundator, UE jest odpowiedzialna za zapewnienie że wypłacone środki zostaną przeznaczone na określony cel. Odpowiednio zainwestowane fundusze UE w ramach w ramach tych programów mogłyby zbudować nową kulturę zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do realizacji europejskiego celu osiągnięcia zerowej emisji do 2050 roku. Jednak nadzór nie zawsze jest łatwy, a zapewnienie przejrzystości jest trudne.

Jesteśmy grupą organizacji pozarządowych zaniepokojonych tym, że wykorzystanie funduszy UE czasami jest sprzeczne z deklarowanym celem. z deklarowanym celem. Uważamy, że podkreślanie dobrych praktyk może odegrać kluczową rolę w dostarczaniu gminom i regionom przykładów do naśladowania. Chcielibyśmy, aby nasze doświadczenia pozytywnie wpłynąć na wytyczne na poziomie UE, a także na krajowe agencje piszące zaproszenia do składania projektów. na projekty.

Mamy nadzieję, że nasze zalecenia pomogą zbudować większe zaufanie między organizacjami realizującymi projekty a szerszą społecznością, jednocześnie zwiększając zaufanie do instytucji UE. instytucji UE. Czasami obserwujemy brak doświadczenia w zarządzaniu dotacjami zgodnie z określonymi celami i w monitorowaniu realizacji projektów. z określonymi celami oraz w monitorowaniu realizacji projektów. Biorąc pod uwagę liczne przykłady nadużyć, uważamy, że ważne jest przedstawienie pozytywnych pomysłów na to, jak projekty finansowane przez UE w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CE w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) mogą zakończyć się sukcesem.

Cały dokument w języku angielskim możesz pobrać TUTAJ

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl