PL   |   EN

Ramy tworzenia nowego europejskiego BAUHAUSU

Ramy tworzenia nowego europejskiego BAUHAUSU
źródło : pixabay.com
Obieg zamknięty to ponowne wykorzystanie, to także rewitalizacja i przedłużenie okresu użytkowania. W przypadku budynków jest to w miarę proste, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu. Ale aby zastosować obieg zamknięty należy inaczej podejść do projektowania i architektury. To jest norma stosowana w ramach nowego BAUHAUSU.

Aby uzyskać kryterium obiegu zamkniętego, projektanci powinni uwzględniać możliwość wykorzystania odzyskiwanych i odnawialnych materiałów zastosowanych do budowy budynku. Także nowe technologie produkcyjne powinny przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego stali lub cementu. Tekstylia powinny być poddane recyklingowi. To są podstawowe elementy wpływania na przyśpieszenie zielonej transformacji energochłonnych gałęzi przemysłu. 

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Obieg zamknięty może być osiągnięty poprzez wprowadzenie nowych modeli biznesowych, biogospodarki, podejściu opartym na gospodarce społecznej i designie umożliwiającym zrównoważony rozwój. Pozwoli to na wsparcie zielonej transformacji takich sektorów jak włókienniczy, turystyka, gospodarowanie odpadami czy produkcji energii. Aby to osiągnąć w ramach nowego BAUHAUSU niezbędna jest transformacja cyfrowa wykorzystująca łączność 5G, sztuczna inteligencja, narzędzia oparte na danych, robotyka i technologie druku trójwymiarowego. W BAUHAUSIE wskazuje się na potrzebę rozwijania tzw. „cyfrowego bliźniaka” (ang. digital twin) budynku, który jest wykorzystywany w zarządzaniu obiektem, planowaniu kolejnych inwestycji, realizacji remontów, modernizacji obiektów, czy też w codziennej eksploatacji. Jest to uzupełnienie BIM (Modelowanie Informacji o Budynku) budynku, czyli wizualizacja obiektu budowlanego z wykorzystaniem modelu 3D. Te wszystkie elementy mają poprawić zrównoważony charakter materiałów, produktów i budynków. 

Ramy wspomagające

Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju zintegrowane z odpowiednimi politykami i inicjatywami Komisji Europejskiej, Komisja Europejska, we współpracy z Parlamentem Europejskim i pozostałymi instytucjami Unii, jak również z państwami członkowskimi, pragnie stworzyć ramy wspomagające nowego europejskiego BAUHAUSU. Ramy te mają stworzyć przestrzeń do opracowania i przetestowania instrumentów politycznych, a także finansowania służących transformacji naszych społeczeństw i gospodarki.

W ramach ram wspomagających powstaje laboratorium nowego europejskiego BAUHAUSU. Ośrodek analityczny, którego zadaniem jest współtworzenie, prototypowanie i testowanie narzędzi, rozwiązań i działań w ramach polityki, które ułatwią transformację w praktyce. Laboratorium będzie funkcjonować jako „akcelerator i łącznik”. 

Zadaniem laboratorium jest budowanie społeczności poprzez włączanie konkretnych projektów inspirowanych nowym europejskim BAUHAUSEM. Projekty wspierane środkami unijnymi lub realizowane w ramach innych inicjatyw w ramach laboratorium będą łączone między sobą w celu wzajemnego wsparcia i uczenia się. Pozwoli to na korzystanie z dorobku już istniejących społeczności pracujących nad istotnymi dla zielonej transformacji tematami i w sposób zintegrowany docierać do przedstawicieli świata polityki, przemysłu i społeczeństwa, rozszerzając możliwość współpracy. 

Inicjatywy, tematy, rozwiązania i rekomendacje

Włączając się do prac nad nowym BAUHAUSEM istotnym jest przygotowanie inicjatyw, tematów, rozwiązań i rekomendacji. 

Powinny one pozwolić na oznaczenie ich, dokonanie oceny, scharakteryzowanie tych inicjatyw i tematów pod kątem spełniania wymogów nowego BAUHAUSU oraz określania dostępności finansowania projektów. 

Powinny one pozwolić na zastosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych. Na przykład takich jak połączenie crowdfundingu ze środkami publicznymi. Takie podejście może pozwolić na przyciąganie oddolnych inicjatyw i usprawnić wybór projektów. Innowacyjność instrumentów powinna także polegać na możliwości mobilizowania prywatnych źródeł finansowania projektów w ramach nowego europejskiego BAUHAUSU. Innowacyjne instrumenty finansowania powinny zachęcać wykorzystanie gospodarki społecznej do wspierania nowego europejskiego BAUHAUSU. Gospodarki społecznej, która jest komplementarna do sektora publicznego i prywatnego łącząc w sobie ekonomiczne i społeczne aspekty aktywności obywatelskiej. 

Powinny one umożliwić dokonanie analizy i przeprowadzenie badań eksperymentalnych rozwiązań regulacyjnych. Potrzebna jest ocena w jakim zakresie ramy prawne mogą wspierać rozwój projektów w ramach nowego europejskiego BAUHAUSU w budownictwie, sektorach energochłonnych, mobilności, gospodarce bliskości (wykorzystanie lokalnych produktów i materiałów, czy tworzenie „miast 15 minutowych”), gospodarce społecznej sektorze kultury, sektorze kreatywnym, turystyce, czy przemyśle tekstylnym. Analiza powinna pozwolić na ocenę w jakim zakresie warunki rozwoju technologicznego lub transformacji cyfrowej wspierają lub ograniczają realizację projektów w ramach nowego europejskiego BAUHAUSU. Jakie są przeszkody i obciążenia? Czy regulacje odnoszące się do zamówień publicznych pozwalają lub ograniczają priorytety nowego europejskiego BAUHAUSU? Zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym czy regionalnym. Analiza powinna pozwolić na wskazanie możliwości przetestowania nowych podejść regulacyjnych we współpracy z państwami członkowskimi i władzami lokalnymi, co zwiększałoby rezultaty nowego europejskiego BAUHAUSU. 

Powinny one także umożliwić możliwość mierzenia rezultatów, wyników na poszczególnych etapach nowego europejskiego BAUHAUSU. 

Komisja Europejska wykorzysta wyniki prac w ramach laboratorium nowego europejskiego BAUHAUSU.

Zostaną wykorzystane elementy tworzenia poczucia wspólnoty i prezentowania innowacji, czyli umożliwiające prezentację tych inicjatyw, projektów i rekomendacji, dzielenie się ich postępami i wynikami, omawianiem i wspieraniem zaangażowania obywateli. Te elementy zostaną zaprezentowane na festiwalu europejskiego BAUHAUSU. Festiwal obejmował będzie forum z debatami na temat kształtu projektu, targi w celu zaprezentowania tych projektów i festiwal z programem kulturalnym łączącym stacjonarne i wirtualne wystawy, występy i dzieła sztuki. Festiwal planowany jest na lata 2022 – 2023. 


O autorze:

Bolesław Meluch - Fundator i wiceprezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, ekspert ds. finansowania efektywności energetycznej Związku Banków Polskich, fundator i wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl