PL   |   EN

Sprawozdanie dotyczące rozporządzenia w sprawie Wspólnego Wysiłku Redukcyjnego

Sprawozdanie dotyczące rozporządzenia w sprawie Wspólnego Wysiłku Redukcyjnego
W grudniu 2020 r. przywódcy UE zatwierdzili wiążący cel UE dotyczący zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r., co stanowi krok naprzód w stosunku do poprzedniego celu UE (-40%). W celu realizacji wyższego celu klimatycznego UE (obecnie zapisanego również w nowym europejskim prawie klimatycznym), Komisja Europejska zaproponowała szereg zmian legislacyjnych w ramach pakietu "Fit for 55" w lipcu 2021 r. Dotyczą one szerokiego zakresu obszarów polityki związanych z klimatem, w tym zmianę rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR).

Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) określa prawnie wiążące cele redukcji emisji dla każdego państwa członkowskiego UE w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Sektory nieobjęte systemem handlu uprawnieniami do emisji odpowiadają za prawie 60% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE, a obejmują transport drogowy, budownictwo, rolnictwo, odpady i drobny przemysł. Wniosek Komisji dotyczący przeglądu ESR podnosi ogólny cel UE w zakresie redukcji emisji z 30 % do 40 % do 2030 r. Pomimo poprawy, cel ten jest nadal daleki od dostosowania do celu porozumienia paryskiego, dla którego do 2030 r. w sektorach ESR potrzebne byłoby ograniczenie emisji o co najmniej 50 %.

Niniejsze sprawozdanie pt. "Wdrażanie rozporządzenia dotyczącego wspólnego wysiłku redukcyjnego na szczeblu krajowym. Wnioski i zalecenia z projektu LIFE Unify", opublikowana przez konsorcjum LIFE Unify, zawiera zalecenia dotyczące sposobów wzmocnienia i udoskonalenia zmienionego rozporządzenia w oparciu o doświadczenia zebrane na szczeblu krajowym. W oparciu o doświadczenia zebrane przez partnerów konsorcjum projektu LIFE Unify w sprawozdaniu przeprowadzono szczegółową ocenę polityk i środków przyjętych w sektorach ESR w 8 krajach UE – Chorwacji, Czechach, Estonii, Niemczech, Francji, Polsce, Słowenii i Hiszpanii – koncentrując się w szczególności na skutecznych środkach i najlepszych praktykach.

***

"Regulacja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego jest bardzo ważna dla krajów takich jak Polska. Do tej pory Polska miała niewielkie ambicje w zakresie redukcji emisji w transporcie, budynkach czy rolnictwie, ponieważ ESR pozwalał na wzrost emisji w tych sektorach do 2020 roku. Mimo to Polska i tak zdołała wprowadzić pewne postępowe rozwiązania, takie jak oprzyrządowanie dróg oparte na emisjach czy modernizacja budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej. Teraz ambicje ESR powinny zostać podniesione. ESR pozostawia również państwom członkowskim decyzję o narzędziach, które będą stosowane w polityce klimatycznej. Ta swoboda jest bardzo pożądana w Polsce, gdzie system ETS w całej UE był ostatnio bardzo krytykowany przez polityków jako zbyt jednolity" - mówił Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Polska.

***

Stwierdza między innymi, że utrzymanie i wzmocnienie wiążących na szczeblu krajowym celów redukcji emisji w ramach ESR (również po 2030 r.) ma ogromne znaczenie; sprawozdanie przedstawia również argumenty przemawiające za poprawą krajowych struktur zarządzania i wsparcia w celu realizacji tych celów, a także za wzmocnieniem unijnych przepisów sektorowych.

Pobierz srawozdanie w języku angielskim: TUTAJ

 

Stworzone przez allblue.pl