PL   |   EN

Ocena wdrażania Krajowych Planów Energii i Klimatu - Estonia

Ocena wdrażania Krajowych Planów Energii i Klimatu - Estonia
W ramach projektu LIFE_UNIFY w spójnym raporcie dokonano podsumowania działań związanych z Krajowymi Planami Energii i Klimatu. Przedstawiamy ocenę sytuacji dla Estonii.

Emisje i cele planu


Obecny estoński NECP opiera się na planach i strategiach przyjętych przed osiągnięciem przez UE celu neutralności klimatycznej. W rezultacie cel neutralności klimatycznej do 2050 r. jest wymieniony w NECP, ale nie znajduje odzwierciedlenia w treści. Cele i środki w ramach NECP opierają się raczej na obecnym estońskim celu nLTS, tj. redukcji emisji o 80% do 2050 r. w porównaniu z 1990 r. (w 2021 r. cel neutralności klimatycznej do 2050 r. został włączony do nadrzędnej strategii estońskiej na 2035 r. nadal nie ma jasnej drogi do jego osiągnięcia).

W Estonii najbardziej kłopotliwy trend 2020 roku związany był z sektorem LULUCF. Po raz pierwszy sektor LULUCF wyemitował więcej gazów cieplarnianych (1,3 Mt ekwiwalentu CO2) niż pochłonął. Oznacza to, że sektor LULUCF w Estonii osiąga słabe wyniki nie tylko w porównaniu ze zrewidowanymi celami UE, ale także z trajektorią LULUCF określoną w KPEiK – która nakłada na sektorowy obowiązek nieemitowania więcej niż jest przechwycone (tzw. „nie debetowej”). Dokładniej, NECP ustala sektorowy pochłaniacz na poziomie -1,4 Mt ekwiwalentu CO2 w 2020 r. i -0,2 Mt ekwiwalentu CO2 w 2030 r. Istnieje wytłumaczenie tego niepokojącego rozwoju. Do 2020 r. sektor leśny i produkty z drewna blokowały więcej dwutlenku węgla niż inne wyemitowane sektory LULUCF. Jednak w 2020 r. długotrwałe ekstensywne wyręby spowodowały wzrost również emisji związanych z sektorem leśnym. Negatywne skutki tej praktyki są już oczywiste, choć oficjalna prognoza emisji gazów cieplarnianych dla sektora zakładała, że ​​sektor LULUCF zacznie emitować gazy cieplarniane dopiero do 2031 roku.

Ze względu na wysokie ceny CO2, a także wpływ pandemii COVID-19, emisje gazów cieplarnianych z sektora energetycznego zmniejszyły się głównie dzięki ograniczeniu wykorzystania łupków naftowych w 2020 r. Jednak wstępne dane już pokazują, że trend już się odwrócił , ponieważ w 2021 r. zużyto więcej łupków naftowych.


Perspektywy zmian planu


ŁUPKI NAFTOWE – Nowy rząd utworzony w styczniu 2021 r. uzgodnił daty wycofywania energii elektrycznej z łupków naftowych (do 2035 r.) i energii (do 2040 r.). Daty te znajdują również odzwierciedlenie w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji (TJTP), który Komisja Europejska ma zatwierdzić jesienią 2022 roku.
Jednak prognozy osiągnięcia neutralności klimatycznej w kontekście wygaszania łupków naftowych w TJTP są orientacyjne i odnoszą się do strategicznych dokumentów politycznych – dlatego aktualizacja kluczowych dokumentów politycznych z większą ambicją jest kluczem do zapewnienia płynnego i sprawiedliwego społecznie wyjścia z łupków bitumicznych. Na razie decyzja ta nie jest ujęta w żadnym innym planie państwa, nie określono też wyraźnych ścieżek wycofywania, które mogłyby ją zagrozić w przypadku zmieniających się wiatrów politycznych (od czerwca 2022 r. trwają rozmowy na temat porozumienia koalicyjnego trzeci raz w ciągu trzech lat). Jak stwierdzono w niniejszym raporcie, brak jasnego planu wycofywania łupków naftowych sprawia, że ​​proces jest niestabilny i zależny od wyceny CO2 i wykonalności ekonomicznej.
Wyraźny przykład pojawił się tuż po wybuchu pandemii COVID-19, kiedy poprzedni rząd zdecydował się na wsparcie finansowe budowy nowej elektrowni łupkowej, co stoi w wyraźnej sprzeczności z nowszymi celami wycofywania, a także zasada sprawiedliwej transformacji i idea znalezienia nowej perspektywy dla regionu i jego mieszkańców. Decyzja – i kolejne protesty w mediach – zostały przyćmione przez wybuch pandemii.

KLUCZOWE DOKUMENTY W RAMACH REWIZJI – Chociaż proces przeglądu estońskiego NECP jeszcze się nie rozpoczął, kilka istotnych dokumentów politycznych jest obecnie poddawanych przeglądowi.
Nadrzędna strategia estońska do 2035 r. – pierwszy oficjalny dokument, który zawiera estoński cel neutralności klimatycznej do 2050 r. – została przyjęta w 2021 r. Plan rozwoju sektora środowiskowego, w którym zostaną uwzględnione nowe cele UE, jest obecnie w przygotowaniu. Jeśli chodzi o LULUCF, wiele będzie zależeć od nowego Planu Rozwoju Lasu, który wciąż powstaje, a jest już opóźniony o dwa lata. Co ważne, dwa główne dokumenty polityczne, na których opiera się obecny estoński NECP – nLTS i plan rozwoju sektora energetycznego 2030 – są obecnie poddawane rewizji. Podczas gdy pierwsza z nich ma zostać poddana jedynie kosmetycznej rewizji, druga ma zostać przyjęta przez rząd dopiero w 2025 r., czyli po przyjęciu zmienionego NECP (2024 r.).

Jest to trudne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że obecny scenariusz to taki, w którym pomimo istnienia wielu dokumentów politycznych regulujących estońską politykę energetyczną i klimatyczną, niektóre z nich są bardzo przestarzałe (w tym sam NECP), podczas gdy innym brakuje jasnych mechanizmów realizacji. Po drugie, fakt, że tak wiele dokumentów jest w trakcie przygotowywania – a jeden zostanie sfinalizowany dopiero w 2025 r. – sprawia, że ​​aktualizacja NECP jest trudna, ponieważ według estońskich urzędników krajowy NECP łączy już istniejące dokumenty krajowe, zamiast tworzyć nowe informacje.
Zbliżający się proces przeglądu krajowych planów w zakresie energii i klimatu powinien być okazją do odwrócenia tej praktyki: nowe cele i środki mogłyby zatem zostać stworzone już w 2023 r., które później mogłyby zostać uwzględnione w planie rozwoju sektora energetycznego.

 

Rekomendacje dla zmian planu


Jasne jest, że nowe cele na 2030 r. w zakresie redukcji emisji, energii odnawialnej i efektywności energetycznej powinny zostać uwzględnione w NECP, odzwierciedlając przynajmniej zarówno zwiększone ambicje wynikające z pakietu Fit for 55, jak i RePowerEU.
W sektorze ciepłowniczym należy położyć większy nacisk na dekarbonizację systemów ciepłowniczych, pomp ciepła i innych innowacyjnych technologii – zamiast w coraz większym stopniu polegać na zasobach biomasy. Należy opracować więcej lepszych środków także dla OZE – głównie w zakresie mapowania najczęstszych barier w absorpcji energii odnawialnej i ich łagodzenia, m.in. w zakresie wsparcia finansowego, barier administracyjnych, a także programów szkoleniowych w celu przekwalifikowania siły roboczej. Należy rozszerzyć działania zwłaszcza na rzecz energii słonecznej i prosumentów, a także zachęcające do dzielenia się energią elektryczną i rozwiązania dotyczące elastyczności, które zostały tylko pokrótce opisane w obecnym KPEiK. Sektor LULUCF wymaga szczególnej uwagi, aby jak najszybciej stać się pochłaniaczem gazów cieplarnianych – w tym procesie należy wziąć pod uwagę cele związane z różnorodnością biologiczną.

Konkretnie: 
1. Cele klimatyczne i bioróżnorodności powinny być podstawą planowania leśnictwa – należy odwrócić negatywny trend emisji gazów cieplarnianych z lasów. Przygotowywany plan rozwoju sektora leśnego powinien być odpowiednio zaplanowany, a ten z kolei włączony do NECP. Plany powinny zawierać jasne kryteria zrównoważonego rozwoju dla produkcji biomasy leśnej i znacznie zmniejszone wskaźniki wyrębu. Powinny one również obejmować określone dodatkowe środki ochrony różnorodności biologicznej (np. ograniczenia dotyczące wycinania zupełnego i pozyskiwania drewna na obszarach ważnych dla różnorodności biologicznej oraz objęcia większej ilości gruntów leśnych ochroną przyrody, aby osiągnąć cele strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej 

2. Obecnie w estońskim NECP nie planuje się ograniczenia emisji związanych z wydobyciem torfu i torfu wykorzystywanego w ogrodnictwie i energetyce. Istniejące przepisy pozwalają na prawie trzykrotne zwiększenie wydobycia torfu, co również zwiększy emisje. W celu uniknięcia lub zmniejszenia emisji należy dodać środki, takie jak ciągłe zalesianie, podnoszenie poziomu wody i unikanie dalszego odwadniania gleb torfowych. Konkretny plan wycofywania łupków naftowych, który obejmuje wycofywanie pośrednich dotacji dla sektora oraz coroczny plan wycofywania energii elektrycznej i energii z łupków naftowych. W obecnej umowie koalicyjnej i terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji podane są daty wycofywania, ale należy je dodać do NECP i innych dokumentów krajowych wraz z konkretnym planem krok po kroku. Na przykład zasady polityki klimatycznej do 2050 r. (LTS) i plan rozwoju energetyki do 2035 r., które są obecnie odnawiane, a także nowe dokumenty, takie jak plan rozwoju sektora ochrony środowiska. W porównaniu z poprzednim razem, NECP powinien nie tylko opierać się na istniejących dokumentach politycznych, ale także być wykorzystywany jako okazja do otwarcia dyskusji na temat działań w dziedzinie klimatu. Przy takim podejściu udział społeczeństwa może być znaczący i może mieć rzeczywisty i użyteczny wkład. 

Autorzy: Piret Väinsalu & Johanna Maarja Tiik, ELF

Informacja krajowa z raportu "Bilans i planowanie na przyszłość: Krajowe plany energetyczno-klimatyczne jako narzędzie do osiągnięcia bezpieczeństwa klimatycznego i energetycznego." (język angielski) przygotowaniego w ramach projektu LIFE_UNIFY dofinansowanego z instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://unify.caneurope.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/necp-report-taking-stock-planning-ahead.pdf

Stworzone przez allblue.pl