PL   |   EN

Zwiększmy ambicje Krajowych Planów Energii i Klimatu

Zwiększmy ambicje Krajowych Planów Energii i Klimatu
źródło : CAN-Europe
W ramach projektu LIFE_UNIFY w spójnym raporcie dokonano podsumowania działań związanych z Krajowymi Planami Energii i Klimatu. Tytuł: Bilans i planowanie na przyszłość: Krajowe plany energetyczno-klimatyczne jako narzędzie do osiągnięcia bezpieczeństwa klimatycznego i energetycznego.

Aby wykonać swój sprawiedliwy i oparty na naukowych podstawach udział w ramach Porozumienia Paryskiego, UE musi ograniczyć swoje emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 65% do 2030 r. i osiągnąć zerowy poziom emisji netto do 2040 r. Wymaga to bezprecedensowego poziomu działań na rzecz klimatu, pozostawienia paliw kopalnych w ziemi i znacznego zwiększenia liczby zrównoważonych instalacji odnawialnych i środków oszczędności energii w tej dekadzie - zwłaszcza w świetle obecnego kryzysu energetycznego opartego na paliwach kopalnych, wynikającego z wojny Rosji z Ukrainą. 

Krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu (NECP) mogą stanowić potężny instrument w ramach wkładu UE w ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i sprawiedliwości energetycznej w całej UE. W swoich NECP państwa członkowskie UE są zobowiązane do opisania, w sposób zintegrowany, krajowych celów i zadań w zakresie klimatu i energii - a także polityki i środków służących ich osiągnięciu - na okres od 2021 do 2030 roku.

Konsorcjum LIFE Unify monitorowało sporządzanie i wczesne wdrażanie NECP przez ostatnie trzy lata i w niniejszym raporcie końcowym stwierdza, że w obecnej formie i przy obecnym ogólnym poziomie ambicji NECP opracowane przez państwa członkowskie UE w latach 2018-2019 dramatycznie nie nadają się do osiągnięcia tego celu. 

Zbliżająca się rewizja NECP, mająca miejsce w latach 2023-2024, będzie dla państw członkowskich UE fundamentalną okazją do naprawienia sytuacji - aby znacznie przybliżyć NECP do ich rzeczywistego, transformacyjnego potencjału. Na podstawie doświadczeń krajowych z 10 różnych państw UE - Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Francji, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowenii i Hiszpanii - niniejszy raport LIFE Unify zawiera podsumowanie obecnego stanu ambicji i wdrażania NECP oraz, co najważniejsze, przedstawia kluczowe zalecenia dotyczące udanej rewizji NECP, zarówno w poszczególnych krajach, jak i w ujęciu ogólnym. 

Kluczowe zalecenia raportu dla państw członkowskich można podsumować w następujący sposób: 

- Zwiększyć poziom ambicji celów klimatycznych i energetycznych na 2030 r.
- Opracowanie solidnych polityk, środków i planów w celu realizacji ambitnych celów
- Wspieranie polityki poprzez odporne na klimat i uczciwe inwestycje, odchodzenie od paliw kopalnych
- Zwiększenie udziału społeczeństwa i przejrzystości
- Zapewnienie spójności polityki i dążenie do neutralności klimatycznej.

Załącznik do niniejszego dokumentu, obejmujący 10 indywidualnych sprawozdań krajowych, zawiera cenne spostrzeżenia na temat konkretnych kontekstów krajowych oraz bardziej szczegółowe, specyficzne dla danego kraju analizy, oceny i zalecenia.

ZOBACZ RAPORT (język angielski)

Tagi

Stworzone przez allblue.pl