PL   |   EN

Informacja organizacji pozarządowych i zainteresowanych stron na temat pakietu gazowego UE

Informacja organizacji pozarządowych i zainteresowanych stron na temat pakietu gazowego UE
źródło : pixabay.com
Rosyjska inwazja na Ukrainę zmienia perspektywę pakietu gazowego i jeszcze bardziej podkreśla konieczność odejścia od gazu kopalnego.

  Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazuje  potrzebę zmniejszenia naszej zależności od gazu kopalnego. Propozycje  w ramach pakietu Fit for 55  koncentrujące się na czystych rozwiązaniach są kluczowymi dźwigniami do  osiągnięcia tego celu.  Dostarczenie    unijnego pakietu Fit for 55  i przyspieszenie wdrażania odnawialnej  energii elektrycznej,  efektywności energetycznej i elektryfikacji zmniejszyłoby  zużycie gazu o  101 mld metrów  sześciennych (mld m³), lub 66% rocznego rosyjskiego importu do 2025 r.  Wśród      omawianych kwestii, dyrektywa  w sprawie odnawialnych źródeł energii  (RED),  dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) i dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków   (EPBD) zawierają kluczowe przepisy  , które mogą zapewnić   zmniejszenie zapotrzebowania na gaz kopalny.   Należy nadać im priorytet i  zwiększyć ich ambicje. 

Proponowany  pakiet gazowy oferuje jednak  bardzo niewiele, aby zaradzić skutkom obecnego kryzysu. Pakiet  opiera się na   założeniach cenowych, które są  obecnie nieaktualne: względna cena gazu w ramach strategii  dywersyfikacji opartej na  LNG będzie znacznie wyższa niż  ta  dostarczone przez Rosję w ostatniej  dekadzie.  Ponadto   obecna  sytuacja budzi poważne wątpliwości co do  dostępności i przystępności cenowej niebieskiego wodoru (tj. wytwarzanego z  gazu kopalnego i  połączonego z  wychwytywaniem i  składowaniem dwutlenku węgla). ), kluczowy  element proponowanej strategii  pakietu  gazowego  i przedstawiony  jako  czynnik umożliwiający gospodarkę wodorową. 

Aby był odpowiedni do celu,  pakiet gazowy   powinien zrezygnować  z  ramy zastąpienia gazu kopalnego gazami odnawialnymi  i niskoemisyjnymi jeden  do jednego  .  Zamiast tego powinna skupić się na  wprowadzeniu narzędzi  umożliwiających  zmniejszenie  zużycia gazu na rynku oraz na wykorzystaniu wodoru   wyłącznie do najbardziej strategicznych zastosowań. Ze względu na spodziewany wpływ wojny na  ceny energii gazowej, w pakiecie należy zwrócić szczególną uwagę na zarządzanie tym w  sposób społecznie sprawiedliwy. W praktyce  oznacza to przegląd oceny skutków Komisji w   celu uwzględnienia wpływu  zakłóceń  w Rosji na przyszły rynek  gazu, kosztów obecnej strategii dywersyfikacji  LNG.  oraz wpływ cen na przyszłość niebieskiego wodoru  opartego na paliwach kopalnych w celu określenia najbardziej opłacalnej ścieżki  wycofywania. W szczególności należy ponownie ocenić rolę  paliw gazowych w budynkach i porównać ją z  rozwiązaniami opartymi na energii elektrycznej.  Taki przegląd byłby również  okazją dla Komisji do zapewnienia spójności wniosku z  celami klimatycznymi i szerszym  pakietem  Fit for 55, ponieważ  przewidziane w  ustawie o klimacie. 

Przedstawiamy ten briefing 

 Niniejszy briefing dla organizacji pozarządowych analizuje  wnioski  Komisji Europejskiej dotyczące rozporządzenia i dyrektywy "zmieniającej wspólne zasady rynków   wewnętrznych energii odnawialnej,  gazu  ziemnego i wodoru" (zwane dalej "przepisami"  jako "pakiet gazowy"). Określono  w  nim zalecenia dotyczące sposobu, w jaki  pakiet gazowy może przyczynić się do  redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z osiągnięciem porozumienia paryskiego, aby ograniczyć  wzrost temperatury do 1,5 °C, zapewniając powietrze  poprawa jakości i przystępna cenowo energia, której chcą  obywatele europejscy. 

  Jeżeli jednak nie zostaną wprowadzone istotne zmiany we  wnioskach Komisji, ten kluczowy akt prawny grozi dalszym uzależnieniem od gazu kopalnego  , zagrażając celom UE w  zakresie  klimatu i energii.  i  nie rozwiąże konfliktów interesów ustanowionych   w obowiązującym prawodawstwie i  pogłębi  ubóstwo energetyczne.  Wniosek Komisji dotyczący dekarbonizacji   systemu gazowego  opiera  się  na założeniu, że gaz kopalny można  zastąpić gazami odnawialnymi  i tak zwanymi gazami "zdekarbonizowanymi" (nieodnawialnymi).  Chociaż gaz ze źródeł odnawialnych (wodór, biogaz i biometan) będzie odgrywał niewielką rolę, wniosek nie zapewnia znacznie szerszych ram w celu zmniejszenia zużycia gazu kopalnego w całej UE do 2030 r. znacznie 1 i osiągnąć całkowite wycofanie gazu kopalnego najpóźniej do  2035  r. 

 Wymaga  to  prawdziwej reformy, która obejmuje: wyznaczenie ścieżki do zmniejszenia sieci gazów kopalnych  ;  umożliwienie rozwiązań alternatywnych,   takich jak bezpośrednia elektryfikacja w sektorze ciepłowniczym  , przy jednoczesnym wspieraniu gospodarstw domowych i społeczności w odejściu  od  uzależnienia od gazu kopalnego;  ukierunkowanie  ukierunkowanego wykorzystania wodoru (w 100 % ze źródeł odnawialnych)  tylko w określonych sektorach  priorytetowych, przy jednoczesnym wykluczeniu  mieszania wodoru;   określenie solidnych  kryteriów dla gazów "niskoemisyjnych" i "bezemisyjnych". 

Cała inforacja w języku angielskim dostępna jest tutaj:

 

Stworzone przez allblue.pl