PL   |   EN

Poprawa jakości życia w stosunku do rewolucji przemysłowej

Poprawa jakości życia w stosunku do rewolucji przemysłowej
źródło : pixabay.com
Internet rzeczy i sztuczną inteligencję można wykorzystać do badania wzorców zachowań zwierząt, takich jak migracje, kojarzenia i nawyki żywieniowe. Technologie sztucznej inteligencji, takie jak widzenie komputerowe, umożliwiają nieinwazyjne monitorowanie tych gatunków. Zaawansowana sztuczna inteligencja i techniki wizyjne pomagają wykrywać zwierzęta na zdjęciach z kamer umieszczonych w celu śledzenia i badania ruchów zwierząt.

Niniejszy tekst został przygotowany przez studenta w ramach współpracy Instytutu na rzecz Ekorozwoju z Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Na rynku dostępne jest już oprogramowanie, takie jak firmy Wildtrack dla techniki identyfikacji śladów. Jest to oprogramowanie, które zbiera dane z odcisków stóp zwierząt na poziomie osobnika, wieku, płci – bez jakiejkolwiek ingerencji związanej z łapaniem i znakowaniem zwierząt (Hojageldiyev 2019).  Jedna z amerykańskich firm wykorzystuje wizję komputerową do wykrywania śladów nosorożców, gepardów i innych zagrożonych gatunków w celu identyfikacji, śledzenia i określania okoliczności, które im zagrażają (PWC 2018).

Rys. 1 pokazuje detektor nosorożca, który może dokładnie wykryć wszystkie pięć gatunków nosorożca. Działa w oparciu kamerę Wild Eyes AI, którą można łatwo ukryć w roślinności, aby zapobiec kradzieży, wandalizmowi lub uszkodzeniu przez dziką przyrodę.

Źródło: Resolve (2020) WildEyes ™ AI: Helping to Protect Wild Rhinos from Poachers and Track Species Recovery accessed  online from https://www.csrwire.com/press_releases/45814-wildeyes-ai-helping-to-protect-wild-rhinos-from-poachers-and-track-species-recovery

Rys. 1. Wykrywacz nosorożców działający na kamerze Wildeyes AI

Sztuczna inteligencja może pomóc chronić duże obszary leśne, monitorując je za pomocą dronów obsługujących sztuczną inteligencję. Dane zebrane tą metodą można wykorzystać do mapowania obszaru i monitorowania zmian. Wykrywanie gatunków, obszar pokrycia lasu i trasy kłusownictwa mogą być śledzone za pomocą systemów obsługujących sztuczną inteligencję. Głównym obszarem, w którym można wykorzystać Internet rzeczy i sztuczną inteligencję, jest powstrzymanie kłusownictwa zwierząt poprzez monitorowanie 

ścieżek kłusownictwa. Kamera, a nawet czujniki ruchu podłączone do sieci mogą znacznie pomóc w jego ograniczeniu (Joshi 2019). Z drugiej strony kłusownicy mogą również uzyskać dostęp do tych technik, a także będą mogli korzystać z tych nowych technologii.

Poprawa jakości powietrza, wody

Woda jest ogniwem łączącym kwestie związane z żywnością, energią, środowiskiem i miastem. Dzięki sztucznej inteligencji naukowcy i inżynierowie mogą symulować wydajność zbiorników i projektować zużycie wody na obszarze geograficznym w połączeniu z prognozami pogody, tworząc bardziej świadomą politykę i decyzje. Obecnie dostępnych jest wiele produktów Water Analytics łączących sztuczną inteligencję z inteligencją branżową i interakcjami operacyjnymi w celu: zarządzania inteligentnymi licznikami zasobów, wykrywania wycieków, zrozumienia przepływów wody w czasie rzeczywistym i sprawdzania, czy liczniki działają prawidłowo. Sztuczna inteligencja służy również do analizy danych z czujników ciśnienia i określenia optymalnej wydajności systemów filtracji, minimalizując straty wody (PWC 2018).

Oprócz podaży i wydajności sztuczna inteligencja – pracująca z danymi satelitarnymi – może pomóc w prognozowaniu wzorców pogodowych oraz analizowaniu warunków glebowych i wód powierzchniowych w celu przewidywania warunków suszy, aby pomóc ludziom i sektorom dotkniętych tym zjawiskiem. Naukowcy mogą również wykorzystywać sztuczną inteligencję w połączeniu z modelami fizycznymi do przygotowania scenariuszy planów gospodarowania wodami i oceny inwestycji kapitałowych, planów zarządzania kryzysowego oraz potencjalnych wyników decyzji wynikających z tego planowania. Hydrologiczne zastosowania sztucznej inteligencji wykorzystującej sieci neuronowe może służyć do przewidywania wielkości i czasu odpływów. Sztuczna inteligencja może także służyć  do przewidywania wahań wód gruntowych, ale to jeszcze jest na wczesnym etapie rozwoju.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w dziedzinie gospodarowania wodą pozostaje obecnie nieco ograniczone. Techniki sztucznej inteligencji w dziedzinie gospodarowania wodą nie powinny być pozostawione wyłącznie naukowcom zajmującym się danymi, ale wymagają one wspólnego wysiłku ze strony specjalistów ds. wody i naukowców zajmujących się danymi, uzupełnionych specjalistyczną wiedzą z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, aby ich rozwój był bardziej etyczny i sprawiedliwy (Doorn 2021).

Narzędzia do prognozowania zanieczyszczenia powietrza są opracowywane przez start-upy, takie jak AirVisual, IBM i Microsoft dla miast takich jak Pekin (rys. 2). Inicjatywa IBM Green Horizons łączy sztuczną inteligencję i Internet rzeczy, wykorzystując dane ze stacji kontroli jakości powietrza i bardziej rozproszonych źródeł, takich jak systemy ruchu, satelity i stacje pogodowe, a także z działalności przemysłowej, map topograficznych, a nawet z mediów społecznościowych, w celu opracowania analiz predykcyjnych dla prognoz od 2 do 7-10 dni. Zarówno narzędzia IBM, jak i Microsoft łączą tradycyjne, oparte na fizyce modele chemii atmosfery i pogody z modelami sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o ostrzeżenia o jakości powietrza, takie systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą obecnie dostarczać prognozy zachowań wymagających dużej ilości informacji o zanieczyszczeniu środowiska. Symulacje oparte na sztucznej inteligencji mogą umożliwić mieszkańcom obszarów miejskich, takich jak Pekin, otrzymywanie ostrzeżeń o jakości powietrza (Khakurel J. et al. 2018).

Źródło: How AI and humans can optimize air pollution monitoring. Towards data Science accessed online from https://towardsdatascience.com/how-ai-and-humans-can-optimise-air-pollution-monitoring-bcc7807c7566

Rys. 2. Symulacja sztucznej inteligencji pokazująca zalecane lokalizacje do wykonywania odczytów jakości powietrza w Pekinie

 

Co więcej, wykorzystanie sztucznej inteligencji w nowych połączonych platformach, które wykorzystują dane z pojazdów, czujników radarowych i kamer w celu optymalizacji przepływu ruchu pojazdów na obszarach miejskich, przyczynia się również do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza ze względu na zmniejszenie liczby pojazdów: stojących, zatrzymujących się i rozpoczynających jazdę.

Redukcja e-odpadów

Zmiany technologiczne powiązane z rozwojem i projektowaniem produktów powodują „przedwczesne” ich starzenie się (tj. mają okres użytkowania znacznie poniżej oczekiwań klientów), ograniczone możliwości naprawy, co widać w konstrukcji wielu smartfonów dostępnych na rynku i braku aktualizacji wsparcia oprogramowania po określonym przez firmę okresie, co ostatecznie doprowadzi do zmniejszenia satysfakcji i ostatecznie do wymiany na nowy produkt. To wszystko koniec w końcu prowadzi do tworzenia e-odpadów w szybkim tempie. Źródła wskazują, że w Ameryce Północnej każdego roku wyrzuca się ponad 100 milionów telefonów komórkowych i 300 milionów komputerów osobistych z powodu postępu w technologii (Khakurel J. et al. 2018).

Wysypiska śmieci zaczęły używać robotów do sortowania odpadów. Zautomatyzowane inteligentne maszyny stopniowo zastępują tradycyjne metody sortowania odpadów. Sprawne wielozadaniowości roboty mogą niestrudzenie sortować tony śmieci w ciągu dnia (rys. 3). Roboty te są wysoce autonomiczne w odniesieniu do swoich programów wizyjnych i potrafią z łatwością odróżnić folię aluminiową od papieru. Tak rozbudowane systemy mają ogromny potencjał do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu i mogą skutecznie ponownie składać e-odpady i sortować materiały, które można ponownie wykorzystać, a następnie wysłać do zakładów recyklingu, zmniejszając w ten sposób generowane odpady.

 
Źródło: Boztas S. (2017). Recycling Robots: AI could Reverse the UK's decline The guardian accessed online from https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/mar/21/recycling-robots-ai-uks-decline-waste

Rys. 3. Zrobotyzowane maszyny do sortowania odpadów służą do oddzielania dużych przedmiotów, takich jak gruz budowlany

 

Te systemy sortowania są w większości oparte na robotach delta i mogą osiągać szybkość pobierania 60-70 elementów/min i mogą być skonfigurowane do rozpoznawania i wybierania szerokiego zakresu różnych materiałów i elementów z ruchomych przenośników. Recykling odpadów elektronicznych jeszcze nie skorzystał znacząco z robotyki, gdyż opracowano ograniczoną liczbę systemów do demontażu produktów (Bogue 2019). Planowane starzenie się, jak to się technicznie nazywa, jest ogólnym problemem, który przyczynia się do wyczerpywania się zasobów, takich jak pierwiastki ziem rzadkich, jednocześnie zwiększając ilość odpadów, z którymi trzeba się uporać. Duże firmy mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję i Internet rzeczy do zrównoważenia środowiskowego, a także produkowania przyjaznego dla środowiska sprzętu, zmniejszając w ten sposób ilość e-odpadów (Joshi 2019).

Systemy wspomagania decyzji środowiskowych i zarządzania katastrofami

Wiele pojawiających się aplikacji zapewniających informacje o warunkach pogodowych i katastrofach koncentruje się na zdolności do przewidywania ekstremalnych warunków pogodowych i klęsk żywiołowych. Analityka predykcyjna oparta na sztucznej inteligencji, wraz z Internetem rzeczy, dronami, blockchainem i zaawansowanymi platformami czujników może pomóc rządom i społecznościom naukowym monitorować wstrząsy, powodzie i wichury, a także zmiany poziomu morza i inne możliwe zagrożenia naturalne w czasie rzeczywistym dzięki zapewnieniu dostarczania informacji, które w razie potrzeby umożliwiają wczesną ewakuację. W Indonezji PetaBencana.id w ramach sztucznej inteligencji łączy wiele ogólnodostępnych czujników z raportami z mediów społecznościowych do mapowania powodzi w czasie rzeczywistym w stolicy, Dżakarcie. Sztuczna inteligencja jest również wykorzystywana do analizy obrazów oraz do przetwarzania informacji z mediów społecznościowych w celu dostarczania prognoz o ekstremalnych zjawiskach pogodowych w czasie rzeczywistym na podstawie zdjęć i postów ludzi (Joshi 2019 ).

Rozległa interpretacja danych i możliwości ich przetwarzania mogą być szeroko wykorzystywane za pomocą sztucznej inteligencji do identyfikowania potencjalnych problemów i szans poprzez porównywanie obecnych i przeszłych sytuacji. Również taka analiza może być w stanie zidentyfikować niektóre niezauważone anomalie i nieoczywiste cechy danych. Techniki wspomagania decyzji przy pomocy sztucznej inteligencji mogą być zaangażowane w ocenę alternatyw w celu zbadania ich możliwych konsekwencji, porównania ich względnych kosztów i korzyści oraz rekomendowania odpowiednich planów działania. Również w przyszłości sztuczna inteligencja może być efektywnie wykorzystywana i proponować strategie lub naprawy w przypadku sytuacji związanych z zarządzaniem katastrofami. Liczba zastosowań elektronicznego system dostarczania dokumentów rośnie bardzo szybko i nie ogranicza się to tylko do tradycyjnych urządzeń sprzętowych. Pomimo tych postępów zastosowania w kwestiach środowiskowych są słabsze od systemów sztucznej inteligencji w innych dziedzinach, takich jak medycyna czy produkcja przemysłowa (Cortes et al. 2000).

Szereg agencji meteorologicznych, firm technologicznych (np. IBM, Palantir), ubezpieczycieli i przedsiębiorstw użyteczności publicznej również korzysta z analiz Big Data i sztucznej inteligencji w połączeniu z bardziej tradycyjnymi metodami opartymi na fizyce, aby modelować wpływ ekstremalnych zdarzeń pogodowych na infrastrukturę i systemy w celu informowania centrów zarządzania o ryzyku wynikającym z katastrof. Symulacje sztucznej inteligencji są również stosowane do oceny  strategii odporności na katastrofy (PWC 2018).

Oprócz przewidywania ekstremalnych warunków pogodowych i klęsk żywiołowych, przetwarzanie języka naturalnego i techniki sztucznej inteligencji są coraz częściej wykorzystywane do przekazywania społeczeństwu informacji o katastrofach w odpowiedzi na zapytania. Ponadto, jeśli chodzi o planowanie reakcji w czasie rzeczywistym, dane z mediów społecznościowych, a także obrazy satelitarne w celu koordynowania i ustalania priorytetów działań ratowniczych w przypadku katastrof, do określenia, które części miasta będą najbardziej zagrożone, po monitorowanie przepływu ludzi i zasobów (rys. 2).

Szersze wykorzystanie systemów modelowania, projektowania, symulacji, przewidywania, planowania i wspomagania decyzji może być szeroko stosowane do zarządzania i ochrony środowiska. Postęp w technologii i możliwość organizowania spotkań online i komunikacji online mogą ułatwić szerszemu spektrum społeczeństwa udziału w wysłuchaniach środowiskowych czy w procesie podejmowania decyzji, aby uczynić go zbiorowym i demokratycznym.

Źródło: World Economic Forum (2020). Natural Disasters are increasing in Frequency and Ferocity. Here's how AI can come to the Rescue accessed online fromhttps://www.weforum.org/agenda/2020/01/natural-disasters-resilience-relief-artificial-intelligence-ai-mckinsey/

Rys. 2. Jak sztuczna inteligencja może poprawić odporność na klęski żywiołowe i pomoc humanitarną?

 

 

Bibliografia

Bogue, R. (2019), Robots in recycling and disassembly, Industrial Robot, Vol. 46 No. 4, pp. 461-466. Accessed online from https://doi.org/10.1108/IR-03-2019-0053

Cortés U., Sànchez-Marrè M., Ceccaroni L., Rodríguez-Roda I., Poch M. (2000). Artificial Intelligence and Environmental Decision Support Systems. Appl. Intell.. 13. 77-91. 10.1023/A:1008331413864

Doorn N. (2021). Artificial Intelligence in the Water Domain: Opportunities for Responsible use. Science of The Total Environment, Volume 755, Part 1,2021, accessed online from https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142561

Hojageldiyev D. (2019). Artificial Intelligence Opportunities for Environmental Protection. Paper presented at the SPE Gas & Oil Technology Showcase and Conference, Dubai, UAE, October 2019. doi: https://doi.org/10.2118/198616-MS

Joshi N. (2019) How IoT And AI Can Enable Environmental Sustainability Forbes accessed online from https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/09/04/how-iot-and-ai-can-enable-environmental-sustainability/?sh=2cc7be1268df

Khakurel J., Penzenstadler B., Porras J., Knutas A., Zhang W. (2018). The Rise of Artificial Intelligence under the Lens of Sustainability. Technologies.; 6(4):100. Accessed online from https://doi.org/10.3390/technologies6040100

PWC (2018) Fourth Industrial Revolution for the Earth Harnessing. Artificial Intelligence for the Earth. PWC accessed online from https://www.pwc.com/gx/en/news-room/docs/ai-for-the-earth.pdf

 

 

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl