PL   |   EN

Zielone miejsca pracy - tezy do debaty

Zielone miejsca pracy - tezy do debaty
Przedstawiamy główne tezy i założenia do poniedziałkowej debaty online "Zielone miejsca pracy a projekt Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". Zapraszamy do dyskusji!

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy zielone miejsca pracy to takie, które przyczyniają się do: poprawy efektywności energetycznej i surowcowej, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, minimalizacji odpadów i zanieczyszczeń, ochrony i przywrócenia ekosystemów czy wsparcia adaptacji do skutków zmian klimatu. Zielone miejsca pracy będą zastępować miejsca pracy związane z działalnością silnie zanieczyszczającą środowisko (np. energetyka odnawialna zastąpi energetykę opartą na paliwach kopalnych) oraz prowadzić do rozwoju usług takich jak np. poprawa efektywności energetycznej w budynkach. Wg szacunków Eurostatu, zatrudnienie w zielonej gospodarce w UE-28 wzrosło z 2,8 mln w przeliczeniu na pełne etaty w 2000 roku do 4,2 mln przeliczeniu na pełne etaty w 2013 tj. o 50%. Dynamika rozwoju tego rynku pracy jest b. znacząca, dlatego istotnym jest, aby Polska zwróciła większą uwagę na zazielenianie rynku pracy.

Podejmowane działania na świecie w zakresie ochrony klimatu, a zwłaszcza ustalenia Szczytu Klimatycznego w Paryżu w 2015 roku powodują zasadniczy wzrost technologii, produkcji i usług niskoemisyjnych. Szacuje się, że globalny rynek niskowęglowych technologii i produktów przekroczył 5,5 biliona dolarów i jest najbardziej dynamicznym rynkiem na  świecie. Dlatego tak ważnym jest znalezienie swojego miejsca jako kraj na tym rynku. W szczególności dotyczy to technologii związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną i zarządzaniem energią. Zbyt słabe dostrzeżenie tego trendu prowadzić będzie do marginalizowania polskiej gospodarki w dalszej przyszłości, prowadząc nasz kraj w kierunku pułapki średniego dochodu. Narzędzie, które mogłoby odwrócić ten trend to ekologiczna reforma podatkowa, zwiększająca obciążenie fiskalne związane z zużywaniem ograniczonych zasobów oraz emitowaniem szkodliwych substancji oraz zmniejszającej opodatkowanie pracy.

Projekt Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przewiduje rozwój zielonych miejsc pracy choć w stopniu niewystarczającym w stosunku do trendów światowych. W szczególności widzi się możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy w wyniku takich programów jak elektromobilność i ekobudownictwo, a także promocja transportu publicznego. Natomiast zbyt słabo podkreśla się możliwość tworzenia zielonych miejsc pracy w produkcji, instalowaniu i nadzorze instalacji OZE czy magazynowaniu energii jak i także przy potrzebie znaczącej poprawy efektywności energetycznej w istniejących budynkach, przemyśle i transporcie. Przykładowo na świecie w 2015 roku inwestycje w OZE (300 mld USD) już ponad dwukrotnie przekraczały inwestycje w energetykę opartą na paliwach kopalnych razem z energetyką jądrową. Zbyt słabo dostrzega się szansę jaką tworzy gospodarka o obiegu zamkniętym.

Rynek pracy zielonych technologii, produktów i usług to przede wszystkim rynek lokalny, pozwalający ograniczyć bezrobocie w gminach wiejskich i małomiasteczkowych, tworząc szansę na ciekawe miejsca pracy dla młodych ludzi. Zaznaczyć warto, że bezrobocie młodych ludzi w takich gminach jest wysokie. Rozwój lokalnych zielonych miejsc pracy może skłonić te osoby do pozostania w miejscu urodzenia czy wychowania, a nie będzie ich zmuszać do szukania zatrudnienia w dużych miastach czy za granicą.

Stworzone przez allblue.pl