więcej


Inicjatywy lokalne

Nowe nabory dotyczące zmniejszenia emisyjności gospodarki, w tym dla sektora mieszkaniowego (20245)

Katarzyna Wolańska
2017-10-02

Drukuj
galeria

Pod koniec września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował nowe unijne nabory w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Szanse mają także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Budżet działania i trzech poddziałań (1.1.1, 1.3.2, 1.5, 1.6.2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 łącznie wyniesie 630 mln zł. Składanie wniosków od 30 października do 29 grudnia 2017.

Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na pieniądze w ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

300 mln zł w formie pomocy zwrotnej zarezerwowano na głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

W tym 100 mln zł przewidziane jest dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz z miast średnich, z wyłączeniem miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Natomiast 200 mln zł dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Warunkiem przystąpienia do trzeciego już konkursu (dla wnioskodawców ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich, z wyłączeniem miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze) jest przygotowanie projektów o minimalnej wartości 1 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania ustalany jest zgodnie z przepisami pomocy publicznej do poziomu 75 proc.

więcej informacji poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym na:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorzekonkurs/art,1,poddzialanie-1-3-2-iii-nabor.html

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Kolejny nabór realizowany w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej skierowany jest do przedsiębiorców, którzy są wytwórcami energii z odnawialnych źródeł.

Wsparciem może zostać objęta budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth).

Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii). Na pomoc finansową do 85 proc. wydatków kwalifikowanych w formie dotacji przewidziano w sumie 100 mln zł, przy czym wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

więcej poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/konkursiii/art,1,poddzialanie-1-1-1-iii-nabor-cieplo.html

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

O unijne dofinansowanie z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe. W tym przypadku będą brane pod uwagę cztery typy projektów, a są to: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym; podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Do dotacyjnego rozdysponowania jest 100 mln zł dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz 50 mln zł dla pozostałych projektów. Tutaj także obowiązuje maksymalny próg dofinansowania – nie więcej niż 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Należy pamiętać, aby nie zgłaszać inwestycji, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

więcej działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---iii-konkurs/art,1,nabor-dla-dzialania-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu.html

Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Ostatni z ogłoszonych nowych konkursów dotyczy poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji i dedykowany jest tej samej grupie podmiotów, jaka obowiązuje w działaniu 1.5. Dofinansowaniu w ramach poddziałania 1.6.2  podlegają trzy rodzaje projektów: budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach. Zarezerwowano 50 mln zł bezzwrotnej pomocy dla projektów realizowanych na obszarach miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz 30 mln zł dotacji dla pozostałych przedsięwzięć (ponownie do 85 proc. wydatków kwalifikowanych).

więcej poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/sieci-cieplownicze-i-chlodnicze/art,1,nabor-dla-dzialania-dzialanie-1-6-poddzialanie-1-6-2-sieci-cieplownicze-i-chlodnicze-dla-zrodel-wysokosprawnej-kogeneracji.html

To jeszcze nie wszystkie nabory, które w najbliższym czasie przeprowadzi NFOŚiGW w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki. W październiku Fundusz planuje ogłosić przynamniej dwa kolejne konkursy z POIiŚ 2014-2020, tym razem dotyczące poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Ponadto do 28 listopada 2017 r. trwa jeszcze poprzedni nabór z poddziałania 1.6.1.

źródło: materiały prasowe NFOŚiGW


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej