ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Pogoda dla powiatu. Starosta słubicki o konferencji klimatycznej (16270)

2013-10-04

Drukuj

starostaPowiat słubicki uczestniczy w projekcie „Dobry klimat dla powiatów". W jego ramach 26 kwietnia br. odbyła się druga regionalna konferencja klimatyczna. Zaangażowanie uczestników debaty lokalnej w dyskusję pokazało, że ochrona klimatu jest tematem poważnie traktowanym przez mieszkańców – mówi starosta słubicki, Andrzej Bycka.

Jaka jest świadomość ekologiczna mieszkańców powiatu słubickiego?

Na terenie Powiatu Słubickiego zauważam coraz więcej przejawów proekologicznego podejścia mieszkańców do życia. Dzięki kampaniom ekologicznym prowadzonym przez gminy, mieszkańcy poznają dobre strony oszczędnych i ekologicznych rozwiązań dla domu, z których coraz chętniej korzystają.

Wpływ na poprawę klimatu mają również inwestycje realizowane na terenie powiatu. Najbardziej widoczne są: rozwiązania komunikacyjne – autostrada A2 i obwodnice miast, oczyszczalnie ścieków, maszty elektrowni wiatrowych, termomodernizacje budynków, dachowe instalacje solarne, pojawiające się hybrydowe oświetlenie uliczne. Prowadzone kampanie społeczne przyczyniły się także do poprawy czystości lasów i zmniejszenia zjawiska wypalania traw.

Coraz częściej obserwuje się dzieci i młodzież uczestniczące w akcjach ekologicznych. Można powiedzieć, że obserwujemy w ostatnim czasie wzrost świadomości ekologicznej zarówno mieszkańców, jak i odpowiedzialnych podmiotów na szczeblu gminnym, powiatowym i krajowym.

Jak, jako powiat nadgraniczny, współpracujecie Państwo z sąsiadami z Niemiec?

Współpraca ze stroną niemiecką odbywa się na płaszczyźnie samorządowej, gospodarczej i pozarządowej.

Jakie wspólne projekty są realizowane?

Po stronie niemieckiej powstaje „Integriertes Kommunales Klimaschutzkonzept", czyli zintegrowana komunalna koncepcja ochrony klimatu, w której uwzględnione będą również uwarunkowania i działania w powiecie słubickim. Niedawno zakończył się projekt realizowany po naszej stronie, którego częścią była m.in. konferencja z udziałem niemieckich specjalistów, mający za cel propagowanie oszczędzania energii we wszelkich jej postaciach oraz promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Z projektu skorzystali wszyscy ci, którzy interesują się tą tematyką lub po raz pierwszy się z nią bliżej zapoznali.

Wspólnie z partnerami z Brandenburgii planujemy zintegrowaną sieć ścieżek rowerowych po obu stronach granicy. Wydaliśmy mapę istniejących i planowanych tras dla cyklistów w języku polskim i niemieckim.

Jak wykorzystujecie doświadczenia niemieckie?

Sam powiat realizował duży projekt przy udziale środków unijnych, którego celem było zoptymalizowanie gospodarki cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Słubickiego poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych spalin szkodliwych dla środowiska wraz z pozyskaniem energii ze źródeł odnawialnych, w którym korzystaliśmy m.in. z doświadczenia sąsiadów.

Spółki ciepłownicze po obu stronach Odry planują optymalizację wytwarzania i dystrybucji ciepła połączoną z transgraniczną transmisją energii cieplnej. Mamy również możliwość obserwacji niemieckich rozwiązań proekologicznych w energetyce, transporcie, gospodarce komunalnej i przenoszenia doświadczeń sąsiada na polski grunt. Ciekawym pomysłem jest np. stworzenie katastru solarnego we Frankfurcie n. Odrą.

Czego jeszcze można się nauczyć od Niemców w dziedzinie ochrony klimatu?

Na pewno tego, że warto interesować się tematyką proekologiczną oraz inwestować w ochronę klimatu dla dobra własnego i przyszłych pokoleń.

Dlaczego uczestniczycie jako powiat w projekcie „Dobry klimat dla powiatów"?

Każdy projekt, czy program proekologiczny przynosi pozytywne efekty, nawet jeśli nie dotyczą one wymiaru ekonomicznego. Przeprowadzona w ramach projektu debata lokalna, której byliśmy uczestnikami, pozwoliła ustalić najważniejsze utrudnienia w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, pozwoliła nam również uszeregować działania, które są faktycznie podejmowane na rzecz ochrony klimatu, pokazała mocne i słabe strony tych działań.

Zaangażowanie uczestników debaty w dyskusję pokazało również, iż ochrona klimatu jest tematem poważnie traktowanym przez mieszkańców. Uczestnictwo w projekcie wiąże się na pewno z mobilizacją do zaplanowania i przeprowadzenia działań mających na celu zmniejszenie emisji CO2.

Jak bogaty jest powiat w zasoby energii odnawialnej i jak je wykorzystuje?

Na terenie Powiatu Słubickiego mamy praktycznie wszystkie rodzaje energii odnawialnej, z wyjątkiem energii geotermalnej. Inwentaryzacja zasobów energii odnawialnej jest dość trudna do przeprowadzenia, przynajmniej w zakresie wykorzystania energii słońca, ponieważ tylko montaż wolnostojących kolektorów słonecznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane wymaga zgłoszenia robót budowlanych.

Kolektory montowane na dachach takiego zgłoszenia nie wymagają. Na terenie powiatu, w niewielkiej skali prowadzone jest wykorzystanie zmagazynowanej energii słonecznej za pomocą pomp ciepła. Do dnia dzisiejszego zatwierdzono 9 projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

Odnawialne źródło energii, jakie stanowi siła wiatru jest najbardziej obiecującą formą energii. Na terenie naszego powiatu wydano pozwolenia na budowę 4 farm wiatrowych, obejmujących budowę 69 wiatraków. Na dzień dzisiejszy powstała jedna farma licząca 19 wiatraków w gminie Słubice o łącznej mocy ok. 38 MW oraz dwa wiatraki w gminie Rzepin, dające energię o mocy 300 kW. W niedalekiej przyszłości powstanie kolejna farma w gminie Rzepin. W jej skład wejdzie 29 elektrowni wiatrowych.

Jeśli natomiast chodzi o wykorzystanie energii wody mamy 6 elektrowni wodnych o mocy poniżej 2 MW.

A jak Pan ocenia edukację ekologiczną w powiecie słubickim?

Edukacja ekologiczna stanowi bardzo ważne zadanie realizowane w sposób ciągły przez jednostki oświatowe na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, przedszkola, nadleśnictwa i organizacje pozarządowe. W Powiecie Słubickim unikalny w skali kraju uniwersytet dla dzieci o profilu ekologicznym opuścili pierwsi absolwenci.

Organizatorem „EKO uniwersytetu" jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach. Nowatorska metoda edukacji dzieci polega na stworzeniu dla nich formuły zajęć uniwersyteckich prowadzonych na zasadach podobnych do prawdziwych studiów przez specjalistów w swojej dziedzinie. Zajęcia prowadzone są dla dzieci przez pracowników naukowych Collegium Polonicum oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Również nasze przedszkolaki uczestniczą w ogólnopolskich akcjach ekologicznych, jak również w samodzielnych przedsięwzięciach poszczególnych placówek.

Wydaje mi się, że zarówno dzieci, jak i młodzież mają bardzo dużą wiedzę w zakresie ekologii. Należy jednak pamiętać, iż program nauczania jest ustalany na szczeblu ministerialnym, zatem to nie samorządy decydują o tej sprawie. Edukację ekologiczną oceniam więc na ocenę dobrą, ponieważ nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Szczególnie mam na myśli edukację i akcje informacyjne w związku z wprowadzonymi zmianami do gospodarki odpadami.

A co Pan osobiście robi dla ochrony klimatu? Może jeździ Pan na rowerze do pracy?

Rower towarzyszy mi od zawsze. Chętnie jeżdżę na rowerze w czasie wolnym, ale przyznaję, że zdarzyło mi się również kilka razy pokonać dystans ok. 30 km od mojego miejsca zamieszkania do miejsca pracy właśnie na rowerze. W młodości uprawiałem kolarstwo przełajowe i czuję potrzebę uprawiania tego sportu, również będąc osobą czynną zawodowo. Polecam więc wszystkim mieszkańcom Powiatu Słubickiego skorzystanie od czasu do czasu z roweru w celu dotarcia do pracy. Nie tylko zrobicie Państwo coś dla swojego zdrowia, przyczynicie się również do ochrony klimatu i z taką pozytywną myślą z pewnością lepiej rozpoczniecie dzień.

 

Rozmowę przeprowadził Ryszard Potorski dla projektu „Dobry klimat dla powiatów" i PAP.

26 września 2013 w Mierzęcinie koło Dobiegniewa odbyła się druga regionalna konferencja klimatyczna realizowana w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów". Organizatorami są Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej