ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

5 powiatów pozna swój ślad węglowy* (13549)

2011-11-14

Drukuj

doklip_logoWybrano już powiaty, w których Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów wykona obliczenia śladu węglowego.

Są to:
- powiat poddębicki (woj. łódzkie)
- powiat kwidzyński (woj. pomorskie)
- powiat starogardzki (woj. pomorskie)
- miasto Jaworzno (woj. śląskie)
- miasto Płock (woj. mazowieckie)

Jak wybierano powiaty, w których zostanie policzony ślad węglowy

Zespół projektu Dobry Klimat dla Powiatów dokonał wyboru powiatów, w których będzie liczony ślad węglowy na podstawie oceny dostępności danych do obliczeń, wykonanej przez ekspertów w 4 tematach: przemysł, odpady, transport i rolnictwo. Przy wyborze powiatów brana była również pod uwagę wyraźna chęć powiatu do współpracy przy wykonywaniu obliczeń oraz współpracy w całym projekcie, w szczególności przy przygotowywaniu Deklaracji Powiatów na rzecz Klimatu. Zobacz pełen ranking

Pierwsze obliczenia zaczniemy po podpisaniu z każdym z wybranych powiatów stosownego porozumienia, co nastąpi, jak się spodziewamy, najpóźniej pod koniec listopada tego roku. Raporty po pierwszej turze obliczeń zostaną udostępnione publicznie. Chcemy, aby nasza metodologia była pierwszą w Polsce, która da możliwość powiatom stosunkowo szybkiego i łatwego liczenia śladu węglowego – wyjaśnia Wojciech Szymalski koordynator projektu „Dobry Klimat dla powiatów”.

Liczenie śladu węglowego może być prostsze

Obecnie obliczanie śladu węglowego wiąże się ze zgromadzeniem i przeanalizowaniem wielu danych z kilku lat i z kilku różnych dziedzin. Wśród nich między innymi: wielkość zużycia energii elektrycznej, liczebność różnych typów budynków, liczba zarejestrowanych pojazdów, informacja o rodzaju drzewostanów na terenach leśnych, pogłowie zwierząt gospodarskich, powierzchnia gleb organicznych, ilość ścieków komunalnych oraz sposoby ich oczyszczania i wiele innych. Dlatego obliczenie śladu węglowego dla jednostki samorządowej to koszt rzędu 20-50 tys. złotych. W ramach  projektu „Dobry klimat dla powiatów” wybrane powiaty otrzymają takie obliczenie bez ponoszenia kosztów własnych. W ramach tego projektu ślad węglowy zostanie określony dwukrotnie w 2011 i 2015. Do oceny śladu węglowego zostanie wykorzystana uproszczona metodologia wypracowana przez Instytut na rzecz Ekorozwoju. Wyniki będą opracowane w formie raportów, zawierać będą analizę śladu węglowego i rekomendacje działań zmierzających do zmniejszenia śladu węglowego.

Raporty te przedstawione będą władzom wybranych powiatów. Wykorzystane mogą być jako element promocyjny powiatu oraz zachęcający inne jednostki samorządu do wykonania obliczeń swojego śladu węglowego. W tym celu metoda obliczania i wyniki dla wybranych powiatów zostaną wydrukowane i rozesłane do pozostałych powiatów w kraju.

Obecnie tego typu obliczenia posiadają jedynie 4 miasta w Polsce: Poznań, Warszawa, Bielsko-Biała i Bydgoszcz. Obliczenia te wykorzystują do lepszego zarządzania energią i zasobami środowiska. Okazuje się, że ślad węglowy pozwala lepiej zaplanować inwestycje ekologiczne w samorządach, a jednocześnie jest ciekawym instrumentem do porównan z innymi - dodaje Wojciech Szymalski.

W przyszłości  metodologia obliczania tego wskaźnika będzie udostępniona innym, tak aby każdy powiat w Polsce monitorował na ile obciąża atmosferę emisją gazów cieplarnianych. Znając wielkość swojego śladu węglowego powiat będzie mógł szukać sposobów na redukcję szkodliwych gazów.


*Ślad węglowy to popularny wskaźnik mierzący obciążenie atmosfery. Jest on całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie, region lub produkt. Ślad węglowy obejmuje emisje sześciu gazów cieplarnianych wymienionych w Protokole z Kioto: dwutlenku węgla (CO2), metanu(CH4), podtlenku azotu (N2O) oraz gazy fluorowane: fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) oraz sześciofluorek siarki (SF6). Miarą śladu węglowego jest tCO2eq – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali. Każdy z gazów cieplarnianych jest przeliczany na CO2eq poprzez pomnożenie jego emisji przez współczynnik określający potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang. global warming potential (GWP)) w przyjętym horyzoncie czasowym (zazwyczaj 100 lat). GWP100 dla metanu wynosi 25 co oznacza, że tona metanu odpowiada 25 tonom CO2eq.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej